کتاب‌های گوناگون
1395 اسناد سیا درباره کودتای 28 مرداد، متن کامل 17 سند تازه منتشر شده، مترجم: بهرنگ رجبی، به کوشش: امیر قربانی شهریور
1368 اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس، جلد 2، ترجمه دکتر جواد شیخ‌الاسلامی
1374 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد اول، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد دوم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد سوم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
1376 اسناد مطبوعات ایران (1332 – 1320)، جلد چهارم، غلامرصا سلامی – محسن روستایی
اردیبهشت 1373 اسناد نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی، به کوشش سیروس سعدوندیان
20 آبان 1330 اسناد نفت، اداره کل انتشارات و تبلیغات، سال 1330
1379 اسنادی از اتحادیه‌های کارگری (1332 – 1321 هـ - ش)، به کوشش محمود طاهراحمدی، سازمان اسناد ملی ایران، پژوهشکده اسناد
1379 اسنادی از احزاب سیاسی در ایران (1340 – 1320 ه. ش.)، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور
اسنادی از جنگ تجاوزکارانه رژیم شاه در عمان، خاطرات یک افسر ایرانی در ظفار
1378 اسنادی از مطبوعات ایران (1340 – 1320 ه. ش.)، اداره کل آرشیو، اسناد و موزه دفتر رئیس جمهور
مرداد 1363 اسنادی پیرامون توطئه ربودن و قتل سرلشگر افشار طوس رئیس شهربانی حکومت ملی به سال 32، محمد ترکمان
آذر 1358 اشغال سفارت و تضاد خلق و امپریالیسم، دو مقاله، کمیته م-ل
1354 اشکال و خودیژگیهای مبارزات طبقاتی
1390 اصول مقدماتی فلسفه، ژرژ پلیتسر، مترجم: فریدون گیلانی
1385 اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز، عباس شادلو
بهمن 1384 اقتصاد سیاسی به زبان ساده، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری، کمیسیون آموزش، تبلیغات و انتشارات
1375 اقتصاد سیاسی، رمون بار، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، جلد اول، چاپ دوم
1375 اقتصاد سیاسی، رمون بار، ترجمه دکتر منوچهر فرهنگ، جلد دوم، چاپ دوم
بهار 1377 انجمن‌های نیمه سری زنان در نهضت مشروطه، ژانت آفاری، ترجمه: دکتر جواد یوسفیان، چاپ اول
اردیبهشت 1363 اندیشه‌های طالبوف تبریزی، فریدون آدمیت، چاپ دوم
20 تیر 1349 اندیشه‌های میرزافتحعلی آخوندزاده، دکتر فریدون آدمیت
اسفند 1354 انقلاب آزادیبخش راه رهائی زنان میهن ما
21 آبان 1330 انقلاب اکتبر از چشم یک ایرانی، مجله شرقی، 1330
1392 انقلاب اکتبر و هنر، هوشنگ سپهر
فروردین 1360 انقلاب شوروی، م. ح. کویر
1387 انقلاب و رفرم، پل ماتیک، برگردان وحید تقوی
بهار 1390 انقلاب و ضد انقلاب در ایران، ی. ر. ا. علوی
1388 انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آ. سلطانزاده، به کوشش ف. کشاورز و خ. شاکری
1383 انکشاف اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستان، آ. سلطانزاده، ترجمۀ ف. کوشا
1357 انگلیسیان در ایران، دنیس رایت، ترجمه صدری افشار
1357 اولین حکومت کارگری، چاپ اول
مرداد 1345 ایران در آستانه انقلاب مشروطیت، باقر مؤمنی
ایران در کلیات آثار، فرج دستگشاده، ترجمه ر. رادنیا
1372 ایران و دمکراسی، منوچهر صالحی
1368 ایرانیان در میان انگلیسیان، دنیس رایت، ترجمه کریم امامی
زمستان 1392 این چیزها حق نیست، نمی‌شود نحملش کرد، نباید!، در مصاحبه با زنان عرب خوزستانی
این رسم توست که ایستاده بمیری، خسرو گلسرخی
1384 ئاله کوک (برگ سبز)، خاطرات غنی بلوریان
ئه‌رخه‌وانی یاد، سه‌عید ئه‌مانی، برگردان یوسف عه‌لی پور
بهمن 1358 بارزانی و قیاده موقت عوامل سیا، مترجم: جهانشاه دهکردی
شهریور 1357 بالاجا قارا بالیخ، صمد بهرنگی
بتهوون، شناخت و تفسیر سمفونیها
پاییز 1358 بچه‌های پابرهنه، تقی کاغذچی
بهمن 1360 بچه‌های کار و زحمت، چاپ اول، انتشارات کانون دانش‌آموزان ایران
بچۀهای خلیج، محمدرضا ماهیدشتی
13 مهر 1374 بحران آذربایجان شمالی، 95 – 1991، توفان آراز
پاییز 1359 بذقالاسیندا، شعر مجموعه‌سی، 3، خارجده‌کی آذربایجانلیلار جمعیتی
زمستان 1390 بر دار کردن عاطفه، مهرداد مهرپور محمدی