سازمان فدائیان (اقلیت)

پیوند به سایت اصلی

09 آذر 1364 اساسنامه‌های پیشنهادی
مرداد 1366 اسناد "کمیسیون تحقبق" پیرامون فاجعه چهارم بهمن، شورای عالی
1382 اسناد کمیسیون تحقیق و بررسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، هسته اقلیت، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران - شورایعالی، در مورد 4 بهمن
24 بهمن 1364 اطلاعیه شماره 6 شورای عالی درباره 4 بهمن 1364
خرداد 1359 اکثریت سچفخا زیر پرچم سوسیال رفرمیسم
خرداد 1364 انتقاد و انتقاد از خود به شیوه کمونیستی
اول ماه مه
برنامه و اساسنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)
02 تیر 1359 پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت
23 بهمن 1359 پیروز باد انقلاب السالوادور
21 بهمن 1364 توضیحات کمیسیون تحقیق اتحادیه میهنی کردستان درباره رویداد میان چریکها - 4 بهمن 1364
جنبش کارگری
حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم
22 بهمن 1361 در تدارک قیام
درباره تبلیغ و نقش آن
04 مرداد 1363 درباره دادگاه 5 تن از مبارزان ایرانی در فرانسه
اسفند 1364 راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی
ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده
شهریور 1364 سرنوشت یک مرگ تاریخی
24 آذر 1364 سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 4
سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (6)
مهر 1369 سنگر مقدم لنینیسم، منصور امان
اردیبهشت 1400 فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره 61 تا شماره 701
مرداد 1363 مساله ارضی، جنبش دهقانان و سیاست ما، منصور اسکندری
مصاحبه با سعید سلطانپور
25 دی 1363 مصاحبه نشریه جهان با یکی از اعضای کمیته مرکزی
تیر 1359 نبرد خلق، ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، دورۀ جدید، شماره 1، بخش اول
تیر 1359 نبرد خلق، ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، دورۀ جدید، شماره 1، بخش دوم
هسته‌های مطالعاتی، چگونگی و عملکرد آن، هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق
23 شهریور 1363 هشدار به هواداران نیروهای انقلابی