سوسیالیسم، ارگان هسته اقلیت
تیر 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 1
مرداد 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 2
مهر 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 3
مهر 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 3، ضمیمه، ویژه مباحثات
آبان 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 4
آبان 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 4، ضمیمه، ویژه مباحثات
دی 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 5
دی 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 5، ضمیمه، ویژه مباحثات
اسفند 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 6
اسفند 1366 سوسیالیسم، سال اول، شماره 6، ضمیمه، ویژه مباحثات
فروردین 1367 سوسیالیسم، سال اول، شماره 7
فروردین 1367 سوسیالیسم، سال اول، شماره 7، ضمیمه، ویژه مباحثات
خرداد 1367 سوسیالیسم، سال اول، شماره 8
آبان 1367 سوسیالیسم، سال دوم، شماره 10، ضمیمه، ویژه مباحثات
دی 1367 سوسیالیسم، سال دوم، شماره 11، ضمیمه، ویژه مباحثات
اسفند 1367 سوسیالیسم، سال دوم، شماره 12، ضمیمه، ویژه مباحثات
تیر 1368 سوسیالیسم، سال سوم، شماره 14
مهر 1368 سوسیالیسم، سال سوم، شماره 15
بهمن 1368 سوسیالیسم، سال سوم، شماره 16
مرداد 1369 سوسیالیسم، سال چهارم، شماره 17
آذر 1369 سوسیالیسم، سال چهارم، شماره 18
خرداد 1372 سوسیالیسم، دور دوم، ویژه دیدگاهها
مهر 1372 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 2
آذر 1372 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 3
مرداد 1373 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 4
آذر 1373 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 5
اسفند 1373 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 6
دی 1374 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 7
اسفند 1375 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 8
خرداد 1376 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 9
بهمن 1376 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 10
مرداد 1377 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 11
بهمن 1377 سوسیالیسم، دور دوم، شماره 12