چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
اردیبهشت 1364 اساسنامه چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
مرداد 1363 بازهم "...به جنبش انقلابی!؟"
تیر 1363 بررسی گذشته 2
بهمن 1361 بیانیه‌های عملیات جنگل
پاسخ به انحلال‌طلبان
17 فروردین 1383 سربازان مزدور، سازمان فعالين جنبش نوين كمونيستي ايران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
سروهای ایستاده، یادواره‌ی: چریک های فدایی خلق ایران (ارتش رهایی بخش خلق های ایران)، یوسف زرکار
24 تیر 1363 سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، شماره 2
23 مهر 1363 سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، شماره 3
06 خرداد 1383 قدرقُدرتی رژیم یا خط مشی انحرافی سازمانهای سیاسی، سازمان دانشجویان ایرانی مقیم سوئد -استکهلم، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران – ارتش رهائیبخش خلقهای ایران
28 مهر 1362 کومه‌له و انحلال‌طلبان
فروردین 1383 گزارش تجربه جنگل، یوسف
ماجرای "ایران گیت" و دردسر "راه کارگر"
مرداد 1368 مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)
13 اسفند 1362 نقدی بر "مصاحبه" (طرحی از وظایف)، عبدالرحیم صبوری
مرداد 1368 واقعۀ چهارم بهمن و معضل وحدت (1)
تیر 1363 وظایف تاکتیکی