خبرنامه مازندران، چریکهای فدایی خلق ایران-مازندران، سال 60-1358
22 مهر 1358 خبرنامه مازندران، شماره 1
01 آبان 1358 خبرنامه مازندران، شماره 2
10 آبان 1358 خبرنامه مازندران، شماره 3
21 آبان 1358 خبرنامه مازندران، شماره 4
01 آذر 1358 خبرنامه مازندران، شماره 5
11 آذر 1358 خبرنامه مازندران، شماره 6
21 آذر 1358 خبرنامه مازندران، شماره 7
01 دی 1358 خبرنامه مازندران، شماره 8
11 دی 1358 خبرنامه مازندران، شماره 9
01 بهمن 1358 خبرنامه مازندران، شماره 11
13 بهمن 1358 خبرنامه مازندران، شماره 12
19 بهمن 1358 خبرنامه مازندران، شماره 13
11 اسفند 1358 خبرنامه مازندران، شماره 15
21 اسفند 1358 خبرنامه مازندران، شماره 16
01 فروردین 1359 خبرنامه مازندران، شماره 17
11 فروردین 1359 خبرنامه مازندران، شماره 18
21 اردیبهشت 1359 خبرنامه مازندران، شماره 22
26 اردیبهشت 1359 خبرنامه مازندران، شماره 23
11 خرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 24
11 خرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 24، ضمیمه
21 خرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 25
21 خرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 25، ضمیمه
01 تیر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 26
11 تیر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 27
21 تیر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 28
11 مرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 30
11 مرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 30، ضمیمه
21 مرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 31
31 مرداد 1359 خبرنامه مازندران، شماره 32
05 شهریور 1359 خبرنامه مازندران، شماره 32، ضمیمه
13 شهریور 1359 خبرنامه مازندران، شماره 33
23 شهریور 1359 خبرنامه مازندران، شماره 34
04 مهر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 35
23 مهر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 37
08 آبان 1359 خبرنامه مازندران، شماره 38، ضمیمه
20 آبان 1359 خبرنامه مازندران، شماره 39
30 آبان 1359 خبرنامه مازندران، شماره 40
30 آبان 1359 خبرنامه مازندران، شماره 40، ضمیمه
10 آذر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 41
26 آذر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 43
30 آذر 1359 خبرنامه مازندران، شماره 44
18 دی 1359 خبرنامه مازندران، شماره 45
28 دی 1359 خبرنامه مازندران، شماره 46
05 بهمن 1359 خبرنامه مازندران، شماره 47
19 بهمن 1359 خبرنامه مازندران، شماره 49
29 بهمن 1359 خبرنامه مازندران، شماره 50
09 اسفند 1359 خبرنامه مازندران، شماره 51
13 اسفند 1359 خبرنامه مازندران، شماره 51، ضمیمه
19 اسفند 1359 خبرنامه مازندران، شماره 52
25 فروردین 1360 خبرنامه مازندران، شماره 55