بولتن بحث‌های نظری – سیاسی (درونی) جنبش توده‌ایهای مبارز انفصالی

بولتن بحث‌های نظری – سیاسی (درونی) جنبش توده‌ایهای مبارز انفصالی، شماره 6 را مدیون دوست عزیز، آقای شیوا فرهمند راد هستم که آن را برای اسکن در اختیارم قرار دادند.