جنبش توده‌ای‌های مبارز انفصالی
20 اردیبهشت 1366 اسناد اولین کنفرانس جنبش توده‌ایهای مبارز انفصالی آلمان غربی، کمیته کشوری منتخب کنفرانس
خرداد 1366 اسناد کنفرانس تدارکاتی سرتاسری جنبش توده‌ای‌های مبارز انفصالی
بهمن 1365 بولتن سیاسی – تئوریک منشعبین از حزب توده، شماره اول
25 خرداد 1365 بیانیه ما، بیانیه‌ی مشترک کادرها و اعضا مبارز انفصالی حزب توده ایران
12 تیر 1367 پاسخ به توبه‌گیران (پیرامون اطلاعیه اخیر هیئت سیاسی حزب توده ایران)، انور
شهریور 1364 پاسخی به "تهمت‌نامۀ "هیئت سیاسی"، فرهاد فرجاد – بابک امیرخسروی
خطاب به کادرها، اعضاء و هواداران صادق و انقلابی "حزب توده ایران"، محمد آزادگر، حسین انور‌حقیقی، سعید مهراقدم
سازمانهای حزب تودۀ ایران "پلنوم 19" و "کنفرانس ملی" را محکوم می‌کنند
سرنوشت تاریخی حزب توده‌ی ایران
02 اردیبهشت 1367 سیری از مبارزات درون‌حزبی با اپورتونیسم منحط، ناخدا انور
آذر 1366 ما و حزب توده ایران
اسفند 1366 موثرترین آلترناتیو پیوست برای بازماندگان بیانیه ما
دی 1364 نامه سرگشاده به کمیته مرکزی حزب توده ایران، فریدون آذرنور، بابک امیرخسروی، فرهاد فرجاد
مرداد 1364 نامۀ توضیحی به رفقای حزبی در رابطه با "اطلاعیه هیئت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران"
"نامۀ مردم" چه می‌گوید؟، ب – الوند