ظفر، ارگان شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران وابسته بفدراسیون سندیکایی جهانی

دوست بسیار عزیزم آقای بهروز مطلب‌زاده، فیلم روزنامه "ظفر، ارگان شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های کارگران و زحمتکشان ایران وابسته بفدراسیون سندیکایی جهانی" را در اختیارم قرار دادند.

متاسفانه فیلم‌ها از کیفیت مناسبی برخوردار نبودند با اینهمه، آنها را اسکان کرده و در سایت قرار دادم.

با وجود کیفیت نامناسب، شماره‌های روزنامه قابل استفاده هستند.

این مجموعه شامل 3 شماره از دور اول و 41 شماره از دور دوم این روزنامه است. 

از آقای بهروز مطلب‌زاده و همچنین از دوست ناشناسی که زحمت عکس‌برداری از روزنامه را کشیده است، بسیار ممنونم.

 

اژدر بهنام

16 اسفند 1399

ظفر، دور اول، شماره 345
12 شهریور 1325 ظفر، دور اول، شماره 346
14 آبان 1325 ظفر، دور اول، شماره 394
01 فروردین 1329 ظفر، شماره 1
15 فروردین 1329 ظفر، شماره 2
01 اردیبهشت 1329 ظفر، شماره 3
11 اردیبهشت 1329 ظفر، شماره 4
29 اردیبهشت 1329 ظفر، شماره 5
22 خرداد 1329 ظفر، شماره 6
01 تیر 1329 ظفر، شماره 7
15 تیر 1329 ظفر، شماره 8
30 تیر 1329 ظفر، شماره 9
16 مرداد 1329 ظفر، شماره 10
06 شهریور 1329 ظفر، شماره 11
18 آبان 1329 ظفر، شماره 19
26 دی 1330 ظفر، شماره 81
03 بهمن 1330 ظفر، شماره 82
07 فروردین 1331 ظفر، شماره 90
13 فروردین 1331 ظفر، شماره 91
11 اردیبهشت 1331 ظفر، شماره 95
18 اردیبهشت 1331 ظفر، شماره 96
15 خرداد 1331 ظفر، شماره 100
23 آبان 1331 ظفر، شماره 123
16 بهمن 1331 ظفر، شماره 135
28 اسفند 1331 ظفر، شماره 141
13 فروردین 1332 ظفر، شماره 142
20 فروردین 1332 ظفر، شماره 143
27 فروردین 1332 ظفر، شماره 144
03 اردیبهشت 1332 ظفر، شماره 145
11 اردیبهشت 1332 ظفر، شماره 146
17 اردیبهشت 1332 ظفر، شماره 147
24 اردیبهشت 1332 ظفر، شماره 148
31 اردیبهشت 1332 ظفر، شماره 149
21 خرداد 1332 ظفر، شماره 152
28 خرداد 1332 ظفر، شماره 153
11 تیر 1332 ظفر، شماره 155
18 تیر 1332 ظفر، شماره 156
25 تیر 1332 ظفر، شماره 157
05 بهمن 1332 ظفر، شماره 167
17 اسفند 1332 ظفر، شماره 170
27 اردیبهشت 1333 ظفر، شماره 174
10 خرداد 1333 ظفر، شماره 175
24 خرداد 1333 ظفر، شماره 176
11 مرداد 1333 ظفر، شماره 179