دنیا، نشریه تئوریک کمیته مرکزی حزب توده ایران، دور پنجم