حزب توده ایران
1354 10 روزی که دنیا را لرزاند، جان رید، ترجمه از: رحیم نامور، بهرام دانش
1358 آخرین دفاع خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در دادگاه نظامی
بهمن 1348 آخرین دفاعیات دکتر ارانی
27 بهمن 1317 احکام گروه دکتر تقی ارانی، وزارت عدلیه
ارتش عظیم زنان بمیدان میآید
اردیبهشت 1366 اساسنامۀ حزب تودۀ ایران
1360 اسناد و دیدگاه‌ها، حزب توده ایران از آغاز پیدایی تا انقلاب بهمن 1357
1357 اصول فلسفه مارکسیسم، چاپ سوم، آفاناسیف
05 شهریور 1326 اطاعت کورکورانه، خسرو روزبه
افسانه "سوسیال- امپریالیسم" و "احیای سرمایه‌داری" در شوروی
بهمن 1366 اکتبر و دگرگونسازی: انقلاب ادامه دارد، میخائیل گارباچف
1355 انتقاد از فرویدیسم – علل شکست جریان سیاهکل، هوشنگ تیزابی
انسان، تاریخ، انسان!، اسامی شهدای حزب توده ایران از یورش وحشیانه جمهوری اسلامی – بهمن 1361
دی 1367 برخی از نامه‌ها، پیام‌ها و قطع‌نامه‌های اعتراضی اعضا و واحدهای حزب توده ایران در رابطه با عملکردهای گردانندگان کنونی حزب، درون حزبی
آذر 1391 بررسی تاریخی نقش حزب توده ایران، در جنبش دانشجویی و جوانان میهن!
اسفند 1356 بسوی حزب، حزب توده ایران، شماره 10
01 آبان 1367 به رفقای هیئت سیاسی حزب توده ایران، سیاوش کسرائی
تیر 1380 پابه پای دانشجویان در سنگرهای پیکار، مبارزه ادامه دارد!، حزب تودۀ ایران و جنبش دانشجویی میهن ما
07 خرداد 1366 پیام به سازمانهای حزبی، کادرها و اعضای انقلابی و صدیق توده‌ای!، شماری از کادرها و اعضای حزب توده ایران، کابل
دی 1327 تاریخ مختصر احزاب سیاسی پس از شهریورماه 1320، جزوه اول از بخش یکم، حزب توده ایران، بقلم عبدالصاحب صفائی مدیر روزنامه صفا
بهمن 1380 تأملی بر کارنامه توده‌ای ستیز نشریه «راه توده»
1345 ترانه های رزم و انقلاب (مجموعه سرودها)
ترانه های رزم و انقلاب، مجموعه سرودها
توده ایها در دادگاه نظامی، دفاعیات پرویز حکمت جو، علی خاوری، آصف رزم دیده، صابر محمدزاده
16 دی 1365 توضیحی پیرامون اطلاعیه هیات سیاسی کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره "استعفانامه" رفیق اکبر شاندرمنی
مهر 1366 جنبش رهایی بخش ترکمنهای ایران، خ. آتایف
1386 جنبش سندیکایی در ایران، مهدی کیهان (هفتاد سال جنبش سندیکائی در ایران)، چاپ 1386، با تغییرات)
جنبشهای انقلابی شمال ایران، جعفر مجیری
فروردین 1359 چپ‌روها و مسأله‌ای به نام خرده‌بورژوازی
چراغ‌هایی فراراه حزب (کنگره‌ها، کنفرانس‌ها و پلنوم‌ها)، ملکه محمدی
مهر 1360 چگونه مطالعه کنیم، راهنمای مطالعه برای آموزندگان دانش انقلابی، سازمان جوانان تودۀ ایران
چند نامه به رهبری حزب توده ایران و پاسخ به آنها
چهره شقایق، زندگینامه ابوتراب باقرزاده
چهره گروهک ضدانقلابی کومله از «درون»، سازمان ایالتی حزب توده ایران در کردستان
شهریور 1359 چهره‌های درخشان، مریم فیروز
حاکمیت قانون شرط انسجام انقلاب، حزب توده ایران
بهمن 1380 حزب توده ایران و جنبش کارگری، حزب توده ایران
1358 حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
بهار 1387 حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
حزب طبقه کارگر و مبارزان دارای اعتقادات مذهبی و رژیم و مذهب، کیانوری، احسان طبری
1378 خاطرات صفرخان (صفر قهرمانیان) سی و دو سال مقاومت در زندان‌های شاه در گفتگو با علی‌اشرف درویشیان
مرداد 1368 خطاب به اعضای حزب توده ایران، جنبش اعتراضی و نوسازی حزب توده ایران در فرانسه، آلمان فدرال، برلین غربی، سوئد، بریتانیا، مسکو
16 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 1
23 آذر 1362 دادگاه اعضای سارمان نظامی حزب توده ایران 1362، بخش 2
خرداد 1368 درباره اساسنامه جدیدی بنام "آئین نامه اجرائی"
دی 1359 درباره انقلاب اجتماعی، مارکس، انگلس، لنین، ترجمه محمد پورهرمزان
20 شهریور 1329 رزم، ارگان مرکزی سازمان جوانان تودۀ ایران، شماره 31
فروردین 1367 رفقای هیئت سیاسی کنونی حزب توده ایران، نامه با 27 امضاء کادر و عضو در کابل
تیر 1365 سازمانهای حزب توده ایران «پلنوم 19» و «کنفرانس ملی» را محکوم می‌کنند
1349 سالنامه توده 1349