رفتن به محتوای اصلی
کتاب‌های گوناگون – حرف ب – پ - ت - ث
بیکاران، حمید جوانمرد اسفند 1358
بین‌الملل سوم پس از لنین، لئون تروتسکی 1383
پاسخ به ((یک ایرانی)) دی 1324
پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی، ترجمۀ دکتر حسین ابوترابیان، چاپ سوم 1372
پایه‌های اجتماعی مسئله زن، آلکساندرا کولونتای، ترجمه م. س
پر کبوتر، خاطراتی از زندان اوین، ثریا زنگباری 1387
پرتغال و دیکتاتوری آن، نوشته آنتونیو د فیگردو، ترجمه سیروس حبیبی تیر 1356
«پرسوم»، رمزگشایی و نمادسازی، دکتر هوشنگ طالع تابستان 1399
پرواز پرستوها در آسمان سیاست جکومت اسلامی ایران، نویسنده: بهرام رحمانی
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد اول
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سوم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهارم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پنجم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد ششم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفتم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هشتم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد یازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد دوازدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد سیزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد چهاردهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد پانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد شانزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هفدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد هجدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد نوزدهم
پروژه تاریخ شفاهی ایران، حبیب لاجوردی، جلد بیستم
پرولتاریا – تکنولوژی – آزادی، آن سوی سوسیالیسم، اندره گرز، ترجمه دکتر مصطفی رحیمی 1363
پروندۀ پنجاه و سه نفر، حسین فرزانه 1372
پری حاجبی در خاطرۀ دوستانش، ویدا حاجبی تبریزی خرداد 1381
پسیکولوژی (علم الروح) دکتر تقی ارانی آذر 1306
پشت دیوار برف، مجموعۀ انشاء، گردآوری منصور یاقوتی 1358
پلیس خفیه ایران، مروری بر رخدادهای سیاسی و تاریخچه شهربانی، 1320 – 1299، مرتضی سیفی قمی تفرشی تابستان 1367
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
پنج روز بحرانی، خاطرات اردشیر زاهدی از کودتای 28 مرداد، به کوشش امیر قربانی شهریور 1395
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح 1353
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی 1357
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
پیام ارنستو چه گورارا، ارنستو چه گورارا 17 مهر 1357
پیدایش اول ماه مه، بنگاه انتشاراتی کورتی، ترجمه به. کاوه اردیبهشت 1360
پیدایش حزب کمونیست ایران، ت. ا. ابراهیموف، ترجمه ر. رادنیا بهار 1360
پیدایش دین و هنر، جان دی. مورگان، ترجمه: ایرج احسانی 1354
پیدایش فرقۀ دمکرات آذربایجان به روایت اسناد و خاطرات منتشر نشده، منیژه صدری – رحیم نیکبخت 1383
پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دوره اول و دوم مجلس شورای ملی)، منصوره اتحادیه (نظام مافی) بهار 1361
پیدایش و تکامل طبقه کارگر (از آغاز تا 1917)، جلال سامانی 1380
پیش از توفان و چند مقالۀ دیگر، و. ای. لنین، ترجمه دانشگر 1358
پیشینه‌های اقتصادی – اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی، خسرو شاکری 1384
پیوند با آزادی؛ ویلی برانت، برونو کرایسکی، اولاف پالمه، ژرژ لوفران بهمن 1364