باختر امروز، دکتر حسین فاطمی
29 خرداد 1330 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 552
17 خرداد 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 832
18 خرداد 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 833
19 خرداد 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 834
21 خرداد 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 836
25 خرداد 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 837
25 تیر 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 863
26 تیر 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 864
28 تیر 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 865
29 تیر 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 866
31 تیر 1331 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 867
20 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1144
23 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1147
25 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1149
27 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1150
28 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1151
29 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1152
31 تیر 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1153
01 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1154
03 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1155
04 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1156
05 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1157
06 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1158
07 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1159
08 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1160
10 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1161
11 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1162
12 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1163
15 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1164
17 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1165
19 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1167
20 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1168
21 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1169
22 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1170
24 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1171
25 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1172
26 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1173
27 مرداد 1332 باختر امروز، دکتر حسین فاطمی، شماره 1174