رفتن به محتوای اصلی
حزب پان ایرانیست
مردم سالاری و سالارمند کردن مردم، دکتر هوشنگ طالع 1397
منشور نیرومندی «ملت بزرگ ایران» راهنمای کوشش ها و چکیده دکترین حزب پان ایرانیست (بنیاد گرفته بر مکتب پان ایرانیسم) 10 دی 1399
منشور نیرومندی «ملت بزرگ ایران»، راهنمای مبارزات و کوشش‌های حزب پان ایرانیست «بنیاد گرفته بر مکتب پان ایرانیسم» 25 دی 1377
منطقه پاسارگاد و پارسه را از نابودی نجات دهید. می باید مردم ایران بزرگ! به مقاومتی هماهنگ برای نجات عظیم ترین میراث فرهنگی و تاریخی خود بپردازند. 12 آبان 1384
نامه ارسالی رهبر حزب پان ایرانیست به دبیرکل سازمان ملل متحد درباره حادثه فجیع جمعه خونین – "مکه" 17 مرداد 1366
نامه سرگشاده سرور محسن پزشکپور (پندار) رهبر نهضت پان ایرانیسم به جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران 30 آذر 1377
نامه محسن پزشکپور به ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد 23 شهریور 1360
نکوداشت سرور مهندس تقی توکلی
هم میهنان، اعلامیه درباره حمله به خوابگاه دانشجویان 18 تیر 1378
هیات هشت نفره، برگی از تاریخ: هوشنگ طالع
یادنامه سرور ارجمند و گرامی مهندس بهمن کامیار