رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

10 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 501
11 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 502
13 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 503
14 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 504
15 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 505
16 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 506
17 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 507
18 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 508
20 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 509
21 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 510
22 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 511
23 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 512
24 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 513
25 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 514
27 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 515
28 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 516
29 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 517