رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

04 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 451
10 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 452
11 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 453
12 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 454
13 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 455
14 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 456
15 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 457
17 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 458
18 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 459
19 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 460
20 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 461
21 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 462
22 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 463
23 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 464
24 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 465
26 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 466
27 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 467
28 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 468
29 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 469
01 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 470
02 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 471
03 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 472
04 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 473
05 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 474
06 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 475
08 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 476
09 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 477
10 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 478
11 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 479
12 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 480
13 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 481
15 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 482
17 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 483
18 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 484
20 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 485
22 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 486
23 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 487
25 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 488
26 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 489
27 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 490
29 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 491
30 بهمن 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 492
01 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 493
02 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 494
03 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 495
04 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 496
06 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 497
07 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 498
08 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 499
09 اسفند 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 500