رفتن به محتوای اصلی
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 251 11 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 252 12 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 253 15 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 254 16 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 255 17 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 256 18 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 257 20 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 258 21 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 259 23 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 260 24 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 261 25 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 262 27 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 263 28 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 264 29 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 265 30 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 266 31 فروردین 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 267 01 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 268 03 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 269 04 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 270 05 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 271 06 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 272 07 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 273 08 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 274 10 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 275 11 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 276 12 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 277 13 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 278 14 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 279 15 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 280 17 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 281 18 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 282 19 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 283 20 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 284 21 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 285 22 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 286 24 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 287 25 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 288 26 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 289 27 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 290 28 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 291 29 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 292 31 اردیبهشت 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 293 01 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 294 02 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 295 03 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 296 04 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 297 05 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 298 07 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 299 08 خرداد 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 300 09 خرداد 1323