رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

20 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 401
21 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 402
23 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 403
24 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 404
25 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 405
26 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 406
27 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 407
28 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 408
30 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 409
01 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 410
02 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 411
03 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 412
04 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 413
07 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 414
08 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 415
09 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 416
10 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 417
11 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 418
12 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 419
14 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 420
15 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 421
28 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 422
29 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 423
30 آبان 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 424
01 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 425
02 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 426
03 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 427
05 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 428
06 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 429
08 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 430
09 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 431
10 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 432
12 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 433
13 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 434
14 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 435
16 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 436
17 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 437
19 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 438
20 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 439
21 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 440
22 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 441
23 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 442
24 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 443
26 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 444
27 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 445
28 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 446
29 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 447
30 آذر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 448
01 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 449
03 دی 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 450