رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323

آرشیو روزنامه "رهبر" را مدیون آقای دکتر اصغر شیرازی هستم که فایل‌های تصویرهای صفحات این روزنامه را در اختیارم قرار دادند.

این مجموعه ارزشمند شامل شماره‌های 1 تا 877 است.

متاسفانه، شماره‌های 37، 183 تا 188، 194، 249، 639 و 816 در این مجموعه وجود ندارند.

از آقای دکتر اصغر شیرازی بسیار ممنونم.

روزنامه رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران از 10 بهمن ماه 1321 تا 11 آذر 1325 انتشار یافت. صاحب امتیاز و مدیر مسئول این روزنامه، ایرج اسکندری بود.

پس از تعطیلی رهبر، روزنامه "نامه مردم" به عنوان ارگان مرکزی حزب توده ایران، جای آن را گرفت.

 

اژدر بهنام

7 دی ماه 1401

28 دسامبر 2022

11 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 351
12 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 352
13 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 353
16 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 354
17 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 355
18 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 356
19 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 357
20 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 358
22 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 359
23 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 360
24 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 361
26 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 362
27 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 363
29 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 364
30 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 365
31 مرداد 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 366
02 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 367
03 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 368
05 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 369
06 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 370
07 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 371
08 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 372
09 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 373
10 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 374
12 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 375
13 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 376
14 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 377
15 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 378
16 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 379
21 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 380
23 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 381
24 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 382
27 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 383
28 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 384
30 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 385
31 شهریور 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 386
02 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 387
03 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 388
04 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 389
06 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 390
07 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 391
09 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 392
10 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 393
11 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 394
12 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 395
13 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 396
14 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 397
16 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 398
17 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 399
18 مهر 1323 رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، شماره 400