جوانان محلات تهران

اطلاعیه‌های "جمعی از جوانان محلات تهران" با استفاده از تویتر تهیه شده‌اند

لینک به منبع

مهر 1401 بیانیه شماره 1 جمعی از جوانان محلات تهران
مهر 1401 بیانیه شماره 2 جمعی از جوانان محلات تهران
مهر 1401 بیانیه شماره 3 جمعی از جوانان محلات تهران
مهر 1401 بیانیه شماره 4 جمعی از جوانان محلات تهران
مهر 1401 بیانیه شماره 5 جمعی از جوانان محلات تهران
مهر 1401 بیانیه شماره 6 جمعی از جوانان محلات تهران
مهر 1401 بیانیه شماره 7 جمعی از جوانان محلات تهران
17 مهر 1401 بیانیه شماره 8 جمعی از جوانان محلات تهران
18 مهر 1401 بیانیه شماره 9 جمعی از جوانان محلات تهران
21 مهر 1401 بیانیه شماره 10 جمعی از جوانان محلات تهران
23 مهر 1401 بیانیه شماره 11 جمعی از جوانان محلات تهران، اطلاعیه فوری، آتش سوزی در زندان اوین
25 مهر 1401 بیانیه شماره 12 جمعی از جوانان محلات تهران، پاسخ به برخی از پرسش‌های پر تکرار شما
27 مهر 1401 بیانیه شماره 13 جمعی از جوانان محلات تهران، ژینا اسم رمز ماست!
02 آبان 1401 بیانیه شماره 14 جمعی از جوانان محلات تهران، اتحاد، اتحاد رمز پیروزی است!
04 آبان 1401 بیانیه شماره 15 جمعی از جوانان محلات تهران، تازه شروع آبان است!
08 آبان 1401 بیانیه شماره 16 جمعی از جوانان محلات تهران، روز انتقام نزدیک است!
09 آبان 1401 بیانیه جمعی از جوانان محلات تهران، روز انتقام نزدیک است!
14 آبان 1401 بیانیه شماره 17 جمعی از جوانان محلات تهران، تا سرنگونی جمهوری اسلامی در خیابان‌ها می‌مانیم
18 آبان 1401 بیانیه شماره 18 جمعی از جوانان محلات تهران، یادمان چهلمین روز جانباختگان جمعه سیاه زاهدان
22 آبان 1401 بیانیه شماره 19 جمعی از جوانان محلات تهران، ما ادامه آبان خونین هستیم
23 آبان 1401 بیانیه شماره 20 جمعی از جوانان محلات تهران، اتحاد، بزرگترین عامل پیروزی است
29 آبان 1401 بیانیه شماره 21 جمعی از جوانان محلات تهران، مهاباد تنها نیست
10 آذر 1401 بیانیه شماره 22 جمعی از جوانان محلات تهران، کاری خواهیم کرد کارستان
13 آذر 1401 بیانیه شماره 23 جمعی از جوانان محلات تهران، مروری بر یک بیانیه!
14 آذر 1401 بیانیه شماره 24 جمعی از جوانان محلات تهران، حمایت از کسبه و شرکت‌های اعتصاب کننده و تحریم آنان که با مردم همراه نمی‌شوند
15 آذر 1401 بیانیه شماره 25 جمعی از جوانان محلات تهران، ۱۶ آذر را به روز وحشت حکومت تبدیل کنیم
17 آذر 1401 بیانیه شماره 26 جمعی از جوانان محلات تهران، ایستاده‌ایم تا آخرین نفس برای ایران برای آزادی
20 آذر 1401 بیانیه شماره 27 جمعی از جوانان محلات تهران، همبستگی رمز پیروزی
20 آذر 1401 بیانیه شماره 28 جمعی از جوانان محلات تهران، پیش از آغشته شدن دست‌هایتان به خون، به آغوش ملت باز گردید
21 آذر 1401 بیانیه شماره 29 جمعی از جوانان محلات تهران، «سرِ خَم، قدغن»
30 آذر 1401 بیانیه شماره 30 جمعی از جوانان محلات تهران، همبستگی برای آزادی ایران
01 دی 1401 بیانیه شماره 31 جمعی از جوانان محلات تهران، ۱۰۰ روز اشک و شادی!
12 دی 1401 بیانیه شماره 31 جمعی از جوانان محلات تهران، همانها که عمدا به پرواز ۷۵۲ موشک زدند، امروز در خیابان‌ها، جوانانمان را به گلوله می‌بندند