فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 160، 16 آذر 1361

لینک به فایل

 

عنوان

صفحه

مجلس خبرگان و کشاکش قدرت

1

ترازنامه ورشکستگی رژیم جمهوری اسلامی

1

پیش‌نویس قانون ارتجاعی کار آئینه تمام نمای رژیم

1

اعتصاب سلاح پرولتاریاست

1

جنبش کارگری

- پارس‌الکتریک

- تعمیرگاه شمار 9 شرکت واحد

- چیت ممتاز

- شرکت واحد

- پارس‌متال

3

خطاب به مبلغین (7)

11

توضیح و پوزش درباره مقاله اعتصاب عمومی سیاسی

15

کمکهای مالی دریافت شده

16