ناشران نشریه‌ها بر اساس الفبا
سازمان 19 بهمن
سازمان آزادی زن
سازمان آزادی کار ایران (فدایی)
سازمان اتحاد برای دمکراسی در ایران
سازمان اتحاد فداییان خلق ایران
سازمان اتحاد فداییان کمونیست
سازمان انقلابی
سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور
سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
سازمان توده انقلابی دانشجویان و دانش آموزان
سازمان توده انقلابی دانشجویان و دانش آموزان، انگلستان
سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا
سازمان دانشجویان پیشگام
سازمان دانشجویان پیشگام - تبریز
سازمان فدائیان (اقلیت)
سازمان فدایی - ایران
سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
سازمان فداییان خلق ایران - 16 آذر
سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
سازمان مبارزه برای ایجاد جنبش مستقل کارگری
سازمان مجاهدین خلق ایران
سازمان وحدت کمونیستی
سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)
سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
ساعدی، غلامحسین
سحابی، عزت‌الله
سرفراز، حسین
سیف، اسد