نشریه‌ها به ترتیب الفبا
جُنگ سیاسی، اقتصادی، 1360، حزب جمهوری اسلامی
جُنگ هفته، نشریه سیاسی – فرهنگی – هنری روزنامه جمهوری اسلامی
جرقه شماره 1، جنبش جوانان و دانشجویان انقلابی ایران (م - ل)
جزوه امنیتی و پلیسی، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
جزوه امنیتی و پلیسی، سازمان مجاهدین خلق ایران
جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، 1360
جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، 1361
جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، 1362
جنبش، نشریه سیاسی
جنگ خلق، ارگان تئوریک-سیاسی چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
جنگل، نشریه تئوریک دانشجویان هوادار چریکهای فدایی خلق ایران – ارتش رهایی‌بخش خلقهای ایران - سوئد
جنگل، نشریه مجاهدین خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران
جوان، مجله هفتگی سیاسی – مردمی، فرهنگی – هنری، صاحب امتیاز و مدیر: حسین سرفراز، سردبیر: ستار لقائی
جهان نوین
جهان، نشریه دانشجویان هوادار سازمان چریکهای فداییان خلق ایران - اقلیت
جهانی برای فتح