نشریه‌ها به ترتیب الفبا
پرچم، احمد کسروی
پرسش و پاسخ نورالدین کیانوری، حزب توده ایران
پرسش، فصلنامه سیاسی، اجتماعی و علمی، شماره 2
پرولتاریا، تلاش برای ایجاد حزب طبقه کارگر
پژواک، ارگان دفاعی کنفدراسیون جهانی، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
پژواک، نشریه خبری توده‌ایهای مبارز در برلن غربی
پویا، نشریۀ مستقل بررسی های مارکسیستی
پویش، گاهنامه سیاسی - خبری، کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران (هانوفر)
پیام آزادی، شورای متحد چپ برای دمکراسی و استقلال
پیام خلق – شماره 6، سازمان مجاهدین خلق ایران
پیام دانشجو، ارگان دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق
پیام دانشجو، ارگان دانشجویی سازمان چریکهای فدایی خلق، شماره 3
پیام روستا، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - شاخه لرستان
پیام سیاهکل، نشریه سیاسی - تئوریک سازمان 19 بهمن
پیام فدایی، دور اول، چریکهای فدایی خلق ایران
پیام فدایی، دور جدید، چریکهای فدایی خلق ایران
پیام کارگر، ارگان کمیته خارج از کشور سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
پیام کارگر، نشریه هوادارن سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 12
پیام نو، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی، شماره 68 - 69
پیام نوین، نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی
پیروزی، ماهنامه سیاسی - اجتماعی
پیشتاز نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت، سال دوم، شماره 4
پیشتاز، ارگان اتحاد چپ دمکراتیک ایران
پیشره‌و، ارگان سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له، شماره 10، ضمیمه 1
پیشگام تبریز شماره 3، سازمان دانشجویان پیشگام - تبریز
پیشگام شماره 2، سازمان دانشجویان پیشگام
پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)
پیغام امروز، رضا مرزبان
پیکار آذربایجان، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
پیکار تئوریک، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
پیکار خلق شماره 34، اسفند 1358، گروه انقلابیون مارکسیست لنینیست
پیکار کردستان، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
پیکار، ارگان اتحادیه جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور هوادار سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
پیکار، ارگان سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
پیکار، نشریۀ حزب تودۀ ایران برای دانشجویان، دور دوم
پیمان، احمد کسروی
پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون جهانی، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی