نشریه‌ها به ترتیب الفبا
19 بهمن تئوریک، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
19 بهمن دانشجویی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
19 بهمن، چریکهای فدایی خلق ایران
19 بهمن، در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
نامه پارسی، ارگان تحقیقی کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
نامه کانون نویسندگان ایران، کانون نویسندگان ایران
نامه مردم، ارگان هیئت اجرائیه موقت حزب توده ایران، 10 شهریور 1326 تا 14 اردیبهشت 1327
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، 15 اردیبهشت 1327 تا 30 آذر 1327
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دور 7، 18 اسفند 1358 تا 14 خرداد 1360
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دور 8، سال 1363 تا پایان سال 1370
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دور 8، سال 1371 تا پایان سال 1380
نامه مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دور 8، سال 1381 تا پایان سال 1390
نبرد بلوچ، شماره 39، ضمیمه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
نبرد خلق، ارگان تئوریک – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، دورۀ جدید
نبرد خلق، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)
نبرد خلق، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
نبرد زحمتکشان، شماره 3، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نبرد، ارگان سیاسی تبلیغی گروه کمونیستی نبرد
نبرد، نشریه دفتر اطلاعاتی جنبش آزادی‌بخش ملی ایران
نشریه اتحادیه انجمن‌های دانشجویان مسلمان خارج کشور
نشریه تعلیماتی جبهۀ ملی ایران برای بحث در حوزه ها، شماره دوم، مهرماه 1340
نشریه خبری آلمان فدرال و برلن غربی، سازمان جوانان و دانشجویان دمکرات ایران، شماره 122
نشریه خبری سازمان مجاهدین خلق ایران
نشریه خبری سازمان مجاهدین خلق ایران م. ل.، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
نظم کارگر، بولتن سراسری کمیته‌های عمل کارگری، شماره 3
نظم نوین
نقد نو، ماهنامه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، رحیم رحیم‌زاده اسکویی
نقطه، نشریۀ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، ناصر مهاجر - بهزاد لادبن
نوید رهائی، شب‌نامه، شماره 6، سازمان وحدت کمونیستی
نوید مردم، سال اول، شماره 1، 6 مهر 1362، حزب توده ایران
نوید، حزب توده ایران
نیستان، فرهنگ‌سرای نیستان، بهرام حسین‌زاده
نیمه دیگر، نشریه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی زنان