نشریه‌ها به ترتیب الفبا
22 بهمن، شماره 2، نشریه کارکنان مبارز رادیو تلویزیون، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
باختر امروز، ارگان سازمانهاى جبهه ملى ايران در خاورميانه
باختر امروز، دکتر حسین فاطمی
بارو، اتحاد سوسیالیستی کارگری
بانگ آزادی، سازمان اتحاد برای دمکراسی در ایران
بانگ رهایی شماره 23، 23 آبان 1369، کانون حمایت از زندانیان سیاسی ایران (داخل کشور)
بذر دانش آموزی، نشریه دانش آموزی داخل کشور
بذر، نشریه دانشجویی داخل کشور
بسوی آزادی
بسوی آزادی، شماره 2، نشریه خبری هواداران سازمان آزادی کار ایران (فدایی) آلمان فدرال
بسوی آینده، ارگان مرکزی سازمان جوانان حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، شماره 1
بسوی اتحاد، نشریه گروه بسوی اتحاد
بسوی حزب، حزب توده ایران، شماره 10
بسوی سوسیالیسم، ارگان تئوریک- سیاسی اتحاد مبارزان کمونیست
بسوی وحدت، شماره 7
بولتن اتحاد چپ کارگری ایران
بولتن اخبار داخلی سازمان دانش جویان ایرانی در امریکا
بولتن اطلاعاتی، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
بولتن بحث‌های داخلی، جنبش توده‌ای‌های مبارز انفصالی
بولتن بحث‌های نظری – سیاسی (درونی)، جنبش توده‌ایهای مبارز انفصالی
بولتن تحلیل رویدادهای ایران و جهان، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن تشکیلات، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، شماره 002
بولتن جمعی از فعالین کارگری
بولتن خبری انجمن دانشجویان مسلمان فرانسه (هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران)، شماره 33
بولتن خبری ایران نبرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)، سال 1381 - 1382، شماره 1 تا 338
بولتن خبری ایران نبرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)، سال 1383، شماره 339 تا 628
بولتن خبری ایران نبرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)، سال 1384، شماره 629 تا 770
بولتن خبری ایران نبرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)، سال 1385، شماره 771 تا 911
بولتن خبری ایران نبرد، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (مهدی سامع)، سال 1386، شماره 912 تا 1000
بولتن داخلی حزب توده ایران – تحلیل برخی از رویدادهای ایران و جهان
بولتن دفاعی، سازمان دانشجویان ایرانی در امریکا عضو کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
بولتن سیاسی - خبری، اتحاد چپ کارگری ایران
بولتن سیاسی – تئوریک منشعبین از حزب توده، شماره اول
بولتن کنگره اول، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بولتن مباحث مشترک، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
بولتن مباحثات برای تدارک سیاسی نشست مشترک نیروهای کمونیست و چپ، شماره 3
بولتن مباحثات کنگره، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
بولتن مباحثات نظری، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
بولتن مباحثات، سازمان فدائیان (اقلیت)
بولتن نظرات، حزب رنجبران ایران
به پیش در برگزاری هفدهمین کنگره کنفدراسیون، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی، سازمان فدائیان (اقلیت)
به پیش در راه وحدت، سازمان فدائیان (اقلیت)
به پیش، اتحاد سوسیالیستی کارگری
بهار ایران، کانون پناهندگان ایرانی ـ هلند
بیداران، شماره 6، ویژه سیاست و هنر
بیداری ما، نشریۀ هواداران تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، شماره 2
بیداری ما، نشریۀ هواداران تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، شماره 4