نشریه‌ها به ترتیب الفبا
مباحثات کنفرانس، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
مجاهد (جنگل)، نشریه مجاهدین خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران، شمار 04
مجاهد، نشریه ارگان خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران
مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 01 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 02 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 03 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 04 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 05 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 06 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 07 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 08 تقنینیه
مردم ایران، نشریه جمعیت آزادی مردم ایران (خداپرستان سوسیالیست)
مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره 4
مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره 6
مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره 7
مردم، روزنامه یومیه، حزب توده ایران
مسائل بین المللی - مجله تئوریک و اطلاعاتی، حزب توده ایران
مسائل حزبی، شماره 2، تیر 1368، حزب توده ایران
مسائل حزبی، شماره 6، بهمن 1337، حزب توده ایران
مسائل سازمانی، شماره 1، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مسائل سازمانی، شماره 2، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
میزگرد، شماره 3