نشریه‌ها به ترتیب الفبا
مباحثات کنفرانس، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
مجاهد، نشریه ارگان خارج از کشور سازمان مجاهدین خلق ایران
مجاهد، نشریه سازمان مجاهدین خلق ایران
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 01 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 02 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 03 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 04 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 05 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 06 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 07 تقنینیه
مذاکرات مجلس شورای ملی، روزنامه کشور شاهنشاهی ایران، مدیر سیدمحمد هاشمی، دور 08 تقنینیه
مردم ایران، نشریه جمعیت آزادی مردم ایران (خداپرستان سوسیالیست)
مردم، روزنامه یومیه، حزب توده ایران، 12 بهمن 1320 تا 11 آذر 1321
مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره 4، 10 مهر 1328 تا 25 مرداد 1333
مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره 6، فروردین 1344 تا اول اسفند 1357
مردم، ارگان مرکزی حزب توده ایران، دوره 7، 23 اسفند 1357 تا 15 اسفند 1358
مسائل اقتصادی جهان معاصر، شماره 1، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مسائل بین المللی - مجله تئوریک و اطلاعاتی، حزب توده ایران
مسائل حزبی، شماره 2، تیر 1368، حزب توده ایران
مسائل حزبی، شماره 6، بهمن 1337، حزب توده ایران
مسائل سازمانی، شماره 1، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مسائل سازمانی، شماره 2، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
میزگرد، ب. م. خسروشاهی