نشریه‌ها به ترتیب الفبا
کار داخل، نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)، دور 1
کار داخل، نشریه گروهی از فدائیان خلق ایران (داخل کشور)، دور 2
کار کمونیستی، ارگان سازمان اتحاد فداییان کمونیست
کار و هنر، گاهنامه، شماره 1
کار و هنر، گاهنامه، شماره 2
کار، ارگان سازمان آزادی کار ایران (فدایی)
کار، ارگان سازمان چریکهای فدایی خلق ایران - اقلیت، سال 1359 تا پایان 1370
کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) دی 1375 تا پایان 1380
کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) سال 1381 تا پایان 1390
کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) سال 1391 تا پایان 1400
کار، سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران
کار، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دور 1
کار، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دور 2
کار، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دور 3
کار، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، دور 4
کارگر امروز، اتحاد سوسیالیستی کارگری
کارگر تبعیدی، ارگان جنبش دفاع از حقوق سندیکائی کارگران ایران
کارگر کمونیست، ارگان اتحاد مبارزان کمونیست
کارگران ایران، ارگان هیئت مؤسس کنفدراسیون کارگران ایران
کارگران سوسیالیست، حزب کارگران سوسیالیست ایران
کاوش، دفترهای تئوریک - سیاسی، حزب توده ایران
کاوه، سیدحسن تقی‌زاده، دور جدید
کاوه، سیدحسن تقی‌زاده، دور قدیم
کاوه، محمد عاصمی
کبوتر صلح
کتاب امروز
کتاب پژوهش کارگری
کتاب جمعه، احمد شاملو
کتاب دوشنبه
کتاب فصل، کانون نویسندگان و شاعران گرگان، شماره 2 - 3
کمون، ارگان سیاسی – تئوریک شورای کار، شماره 9
کمونیست، ارگان سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
کمونیست، ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران
کمونیست، نشریه تئوریک - سیاسی
کنترل کارگری، گاهنامه
کندوکاو، حزب کارگران سوسیالیست ایران
کنکاش در گستره تاریخ و سیاست
کوشاد تهران، احمد کسروی
کوهستان، اسمعیل اردلان