نشریه‌ها به ترتیب الفبا
13 آبان، ارگان دانش آموزی سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
سازمان مجاهدین خلق ایران (از انقلاب 57 تا خرداد 90)، کتاب سوم، شهر اشرف، عبدالعلی معصومی
سالنامه توفیق، سال 1349
سامان نو، نشریه پژوهش‌های سوسیالیستی
ساوالان درگی سی، توفان آراز، شماره 2
ستاد، سازمان توده انقلابی دانشجویان و دانش آموزان
ستاره سرخ، سازمان انقلابی
ستاره سرخ، شماره 15، سال اول
ستاره شرق، محمد فرخی یزدی، شماره 1
سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 4، سازمان فدائیان (اقلیت)
سلسله بحثهای درونی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 6، سازمان فدائیان (اقلیت)
سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی
سوسیالیسم، ارگان هسته اقلیت
سوگند، اتحاد دمکراتیک مردم ایران
سهند، نشریه سیاسی و فرهنگی
سهند، نشریه کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران
سیاهکل، ارگان انجمن دانشجویان و محصلین ایرانی در بریتانیا (کنفدراسیون جهانی)، شماره 1
سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)، شماره 2
سیاهکل، نشریه سازمان دانشجوئی 19 بهمن در امریکا، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)، شماره 3