نشریه‌ها به ترتیب الفبا
راه آزادی، حزب دمکراتیک مردم ایران
راه آزادی، گاهنامه جمعیت اقامه، شماره 1، ویژه‌نامه انقلاب
راه آینده، ماهنامه‌ی اجتماعی – اقتصادی – سیاسی – فرهنگی
راه ارانی، حزب دمکراتیک مردم ایران
راه توده دور اول، حزب توده ایران
راه توده دور دوم، حزب توده ایران
راه زحمتکشان، نشریه کارگران و زحمتکشان منطقه ساوجبلاغ آبیک (پیشرو)
راه سرخ، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران شاخه تبریز
راه صمد، دفتر اول، معلمین پیشگام آذربایجان شرقی
راه فدائی
راه کارگر تئوریک، ارگان تئوریک - سیاسی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
راه کارگر، ارگان سیاسی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)، دور 2
رزم، ارگان مرکزی سازمان جوانان تودۀ ایران، شماره 31
رزمندگان، ارگان رزمندگان آزادی طبقه کارگر
رنجبر، ارگان مرکزی سازمان انقلابی، دور اول
رنجبر، دور دوم، حزب رنجبران ایران
روزگار نو، اسماعیل پوروالی - علیرضا نوری‌زاده، دوره‌ی نو
روزنامه آذربایجان، شماره 935، سال 1346
روزنامه جنگل، ارگان جنگلیها، غلامحسین کسمائی
رویدادهای جهان، پیروز دوانی
رهایی، نشریه گروه اتحاد کمونیستی
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1321
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1322
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1323
رهبر، ارگان مرکزی حزب توده ایران، سال 1324
ریگای کریکار، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر) - کمیته کردستان
ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان