کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
حاجی میرزا عبدالرحیم طالبوف، انجمن روابط فرهنگی ایران با اتحاد جماهیر شوروی
حادثه در کارگاه مرکزی، قاضی ربیحاوی
حافظه جمعی و یادها، بمناسبت سومین دهه ی اعدام رفقا حسین چرخیان، حسین غلامی، مهرداد گرانپایه
حاکمیت قانون شرط انسجام انقلاب، حزب توده ایران
حدیث تشنه و آب، روایت کاملی از سایه‌روشن‌های کانون نویسندگان ایران، قتل‌های زنجیره‌ای، اتوبوس ارمنستان و...، منصور کوشان
حرفهای بچه‌های بهرنگ، شمارۀ اول، دیسفان
حزب پان ایرانیست، 1288 – 1330 ش، مظفر شاهدی، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
حزب توده ایران و جنبش کارگری، حزب توده ایران
حزب توده ایران و جنبش ملی کرد در ایران (1361 – 1357)، دکتر کامران امین آوه
حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق، نورالدین کیانوری
حزب توده ایران و دکتر محمد مصدق، نورالدین کیانوری، متن اصلی چاپی
حزب توده ایران و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حزب توده ایران و مسائل میهن انقلابی ما، مجموعه مقالات، مصاحبه‌ها، سخنرانی‌ها، 1360-1357، نورالدین کیانوری
حزب توده ایران، کنگره 4، اسناد چهارمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران
حزب توده ایران، کنگره 5، اساسنامه حزب تودۀ ایران (مصوبه کنگره پنجم – مهرماه 1382)
حزب توده ایران، کنگره 5، اسناد پنجمین کنگره حزب تودۀ ایران (کنگره ارانی)
حزب توده ایران، کنگره 5، طرح مجموعه اسناد برای پنجمین کنگره حزب توده ایران
حزب توده ایران، کنگره 6، ششمین کنگرۀ حزب تودۀ ایران (بهمن ماه 1391)
حزب توده ایران، گذر از رویزیونیسم به سوسیال‌دمکراسی
حزب توده به روایت حزب توده، ایرج هاشمی‌زاده
حزب توده و کودتای 28 مرداد 32، حسن ضیاء ظریفی
حزب توده، از شکل‌گیری تا فروپاشی، به کوشش جمعی از پژوهشگران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده، کلریکالیسم و سرمایه داری دولتی، مجید نفیسی، نسخه چاپی
حزب جمهوری اسلامی با دو شمشیر زنگ زده، کلریکالیسم و سرمایه داری دولتی، مجید نفیسی، نسخه خطی
حزب دمکرات کردستان و انقلاب، بهزاد خوشحالی
حزب طبقه کارگر ايران، بیژن جزنی
حزب طبقه کارگر در ايران، نسخه چاپی، بیژن جزنی
حزب طبقه کارگر و مبارزان دارای اعتقادات مذهبی و رژیم و مذهب، کیانوری، احسان طبری
حسابشان را میرسیم، کمونیستهای انقلابی
حقایقی از توطئه پاوه تا "فتح" مهاباد 2، در کردستان چه‌ها که شنیدیم!، جمعیت آزادی
حقایقی از توطئه پاوه تا مهاباد، جمعیت آزادی
حقوق اساسی یا اصول مشروطیت، میرزا مصطفی خان
حقوق پنج‌گانه، ابوالحسن بنی‌صدر
حقیقت ساده، خاطراتی از زندانهای زنان جمهوری اسلامی ایران، متن اصلاح شده توسط خانم منیره برادران
حکم تاریخ به پیش می‌رود – مصاحبه با نورالدین کیانوری
حکم تاریخ به پیش می‌رود، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
حکومت ملی آذربایجان، مروری بر رویدادهای سالهای 1324-1325 آذربایجان و نسل‌کشی 21 آذر، حسین علیزاده (باریش مرندلی)
حماسه 23 تیر، فرج‌الله میزانی (ف. م. جوانشیر)
حماسه تل‌الزعتر، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
حماسه سیاهکل، کابوسی برای ارتجاع، مهدی سامع
حماسه سیاهکل، منتسب به حمید اشرف، دستنوشته، با یادداشت فرخ نگهدار
حماسه مقاومت، اشرف دهقانی، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری، فرهاد عاصمی
حماسه یپرم، بانضمام شرح احوال گروه گوگونیان و حزب داشناکسویتون
حماسۀ داد، بحثی در محتوای سیاسی شاهنامۀ فردوسی، ف. م. جوانشیر
حماسۀ داد، بحثی در محتوای سیاسی شاهنامۀ فردوسی، فرج‌الله میزانی (ف. م. جوانشیر)
حماسۀ ویتنام رسوایی آمریکا، م. بنیامین
حمید اشرف نویسنده جزوه «حماسه سیاهکل» نیست، مهدی سامع
حمید اشرف، آمیزه سرود و فلز، تیمور پیروانی
حول برنامه عمل سازمان چریکهای فدایی خلق ایران متحد شویم، سازمان فدائیان (اقلیت)