کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
تا دم آخر، گزیده‌ی گفت‌وگوها و مقاله‌ها، محمدجعفر پوینده، به کوشش سیما صاحبی (پوینده)
تئوری سه جهان، تئوری رویزیونیستی و ضد انقلابی، گروه انقلابین مارکسیست - لنینیست (پیکار خلق)
تا ظلم هست مبارزه هست، گودرزی
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش اول
تاریخ آذربایجان از پیدایش اجتماع انسانهای اولیه تا جنبشهای کارگری اوایل قرن بیستم، ا. ن. قلی‌اف، ترجمۀ ا. آ. افشار، بخش دوم
تاریخ احزاب در ایران، عبدالحسین آگاهی
تاریخ به روایت جمهوری اسلامی، اسد سیف
تاریخ حزب کارگران کردستان PKK، جلد اول، جمیل بایک
تاریخ سی ساله ایران، جلد 1، بیژن جزنی
تاریخ سی ساله ایران، جلد 2، بیژن جزنی
تاریخ مبارزات ضدامپریالیستی مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، احمدخلیل‌الله مقدم
تاریخ مختصر اتحاد شوروی، س. آلکسه‌یف – و. کارتسوف – آ. تروئی‌تسکی، ترجمه د. س. ماکویی
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد اول
تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه، ملک‌الشعراء بهار، جلد دوم
تاریخ مختصر احزاب سیاسی پس از شهریورماه 1320، جزوه اول از بخش یکم، حزب توده ایران، بقلم عبدالصاحب صفائی مدیر روزنامه صفا
تاریخ نویسی مأموران جمهوری اسلامی و خوش رقصی فرخ نگهدار، سهیلا دهماسی
تاریخچه جنبش سندیکایی در ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تاریخچه سازمانهای چریکی در ایران
تاریخچه مبارزه با تروتسکیسم، دیمیتریوف – ایوانف، ترجمه: عبدالحمید دلخواه
تاریخچه و تحلیل روزنامه‌های آذربایجان 1230 – 1380، دکتر موسی مجیدی
تاریخچۀ تشکیلات دمکراتیک زنان ایران، مریم فیروز
تاریخچۀ جنبشهای ملی در بلوچستان
تاریخ‌نویسی به شیوه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سازمان فداییان (اقلیت)
تاکتیک نفوذ پلیس و راه های مقابله با آن، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تأملی بر کارنامه توده‌ای ستیز نشریه «راه توده»
تئوری «تبلیغ مسلحانه» انحراف از مارکسیسم - لنینیسم، تورج حیدری بیگوند
تئوری بحران مارکس بمثابه تئوری مبارزه طبقاتی، پیتر بل و هری کلیور (1982)، برگردان وحید تقوی
تبریک مجاهدین خلق به ملت ایران و رهبر انقلاب بمناسبت پیروزی رفراندوم و تاسیس جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین خلق ایران
تجربه 28 مرداد، نظری به تاریخ جنبش ملی شدن نفت، فرج‌الله میزانی (ف. م. جوانشیر)
تجربه نخستین مرگ، مرضیه احمدی اسکویی
تجربیاتی از جنگهای چریکی در آمریکای لاتین، پیشگام مشهد
تحریف و وارونه‌سازی رویدادها، قربانعلی (مجید) عبدالرحیم‌پور
تحقیقی درباره اوضاع کنونی ایران و وظابف ما، پرویز واعظ زاده مرجانی
تحلیل آموزشی بیانیه اپورتونیستهای چپ‌نما، سازمان مجاهدین خلق ایران
تحلیل تاکتیکی ضربات به چریکهای فدایی خلق، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
تحلیل درگیری مازندران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
تحلیل طبقاتی جامعه عمان، سازمان دانشجویان پیشگام
تحلیل لحظه و راه برون‌رفت از بحران کنونی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تحلیل مختصری از انفجار خانه پایگاهی خیابان شیخ هادی و انفجار بمب در دست رفیق محمد ابراهیم جوهری، سازمان مجاهدین خلق ایران 1353، بهرام آرام
تحلیل موقعیت نیروهای انقلابی در ایران، بیژن جزنی
تحلیل وضع موجود جامعه ایران، مواضع و خط مشی ما، قطعنامه هفتمین کنگره نهضت آزادی ایران
تحلیل یک سال مبارزۀ چریکی در شهر و کوه، حمید اشرف، نسخه چاپی، حمید اشرف
تحلیلی از حقوق صنفی و شورائی کارگران و زحمتکشان در جمهوری اسلامی ایران، به مناسبت چهارمین سال روز اول ماه مه (11 اردیبهشت 1361) پس از پیروزی انقلاب، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
تحلیلی از سرمایه داری وابسته ایران، گروه پیشرو، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
تحلیلی از ماهیت قدرت دولتی پس از قیام بهمن، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
تحلیلی از ملت و مسألۀ ملی در مبارزۀ خلق کرد، پرویز صالحی
تحلیلی از یک سال مبارزه چریکی در شهر و کوه، حمید اشرف، بازتکثیر، حمید اشرف
تحلیلی از: سیاستهای امپریالیسم و قدرت حاکمه (درباره اشغال لانه جاسوسی آمریکا)، گروه پیشرو، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
تحلیلی از: ماهیت طبقاتی دولت بعد از قیام، گروه پیشرو، هوادار چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
تحلیلی بر: تغییر و تحولات درونی سازمان مجاهدین خلق ایران (54-1352)، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر