کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
"پیش‌نویس قانون اساسی، مجلس خبرگان"، روح شیخ فضل اله نوری را زنده ساخته است، گروه رزمندگان خلق
15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران
5 رساله از بیژن جزنی
پابه پای دانشجویان در سنگرهای پیکار، مبارزه ادامه دارد!، حزب تودۀ ایران و جنبش دانشجویی میهن ما
پاره‌ای از تجربیات جنگ چریکی در ایران، چریکهای فدائی خلق، چاپ دوم، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پاسخ اقلیت به نامه مرکزیت، سازمان فدائیان (اقلیت)
پاسخ به "مصاحبه با رفیق اشرف دهقانی"، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پاسخ به انحلال‌طلبان، چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
پاسخ به تاریخ، محمدرضا پهلوی، ترجمۀ دکتر حسین ابوترابیان، چاپ سوم
پاسخ به چند پرسش درباره مبارزه موفق...، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
پاسخ به فرصت‌طلبان، حمید مؤمنی
پاسخ به مسائل گوناگون و شیوه‌های مبارزاتی طبقاتی جاری، حجت برزگر
پاسخ به مصاحبه با اشرف دهقانی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پاسخ به نامه جمعی از مادران و خانواده ها، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
پاسخ به نبرد خلق شماره 7، مرداد 1358، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
پاسخ فرانکفورت به رساله "فرانکفورت"، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
پاسخی به "تهمت‌نامۀ "هیئت سیاسی"، فرهاد فرجاد – بابک امیرخسروی
پر کبوتر، خاطراتی از زندان اوین، ثریا زنگباری
پرتاب لجن به چهره آفتاب و حقیقت، تبهکاریست، نصیر تبریزی
پرچم مبارزۀ ایدئولوژیک را برافراشته‌تر سازیم، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
پرده‌ای دیگر از چشم‌بندی‌های سربازان گمنام امام زمان، محمدرضا شالگونی
پرسش و پاسخ، سازمان مجاهدین خلق ایران
پرسشنامه، کنفدراسیون کارگران ایران
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 001
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 002
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 003
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 004
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 005
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 006
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 007
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 008
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 009
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 010
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 011
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 012
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 013
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 014
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 015
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 016
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 017
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 018
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 019
پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، به کوشش حبیب لاجوردی، جلد 020
پروسه تجانس، تبادل نظر بین سازمان چریکهای فدایی خلق و گروه اتحاد کمونیستی، گروه اتحاد کمونیستی
پروندۀ پنجاه و سه نفر، حسین فرزانه
پری حاجبی در خاطرۀ دوستانش، ویدا حاجبی تبریزی
پژوهش یا تحریف تاریخ جنبش فدایی، زینت میرهاشمی
پژوهشگری مجرمانه در تاریخنگاری، نقی حمیدیان
پشت دیوار برف، مجموعۀ انشاء، گردآوری منصور یاقوتی
پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، آبان ماه 1393
پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، بهمن ماه 1396
پلنوم کمیته مرکزی حزب تودۀ ایران، تیرماه 1395
پلیس گشتاپوی آلمان یا چشم و گوش هیتلر
پنجاه سال نفت ایران، مصطفی فاتح
پنجاه و سه نفر، بزرگ علوی
پنهانکاری انگلیسی و اسرار دو کودتا، عبدالله شهبازی
پیام ارنستو چه گورارا، ارنستو چه گورارا
پیام اشرف دهقانی به خلقهای قهرمان ایران، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
پیام به بیستمین کنگره کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی، دی ماه 1357، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
پیام به نوزدهمین کنگره کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران