کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
و در اینجا دختران نمی‌میرند، شهرزاد
واپسین نامه‌ها، 1، و. ای. لنین
واژه های سیاسی، خسرو روزبه، مسعود معنوی و...
واژه‌نامۀ سیاسی و اجتماعی، امیر نیک‌آیین، چاپ دوم
واقعۀ چهارم بهمن و معضل وحدت (1)، چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
واقعیاتی از عملکردهای فاجعه‌آفرین گردانندگان حزب توده ایران، ناخدا انور
واکاوی دیدگاه‌های اقتصادی – سیاسی حزب تودۀ ایران در دو دهه اخیر
وحدت بین‌المللی گردان‌های پیشاهنگ طبقۀ کارگر، بوریس لیبسون، ترجمۀ رضا رضایی ساروی
وحدت مساله مرکزی و محوری م-ل، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
ورشکستگی تاریخی درک خرده بورژوائی از اسلام، سازمان مجاهدین خلق ایران
ورشکستگی سانتریسم فدائی "اقلیت"، (درباره حادثه 4 بهمن در مقر س. چ. ف. ح (اقلیت)، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
وصیت‌نامه سید محمدرضا سعادتی، عضو رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران
وصیت‌نامه‌ی کامل لنین و «بر وصیت‌نامه‌ی لنین»، لئون تروتسکی، برگردان شورش رها (شادیار عمرانی)
وظایف تاکتیکی، چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
وقایع سی ساله اخیر ایران، تئوری جمع بندی مبارزات سی ساله اخیر در ایران، بیژن جزنی
وقتی حقیقت هدف نیست، الاهه بقراط
وقتی وزرات اطلاعات برای ما " تاریخ "می نویسد، کیانوش توکلی
وقتیکه رویزیونیستها تاریخ می‌نویسند، نقدی بر تاریخ نوین ایران - کتاب جلد سفید
ولادیمیر ایلیچ لنین، ن. کروپسکایا، ترجمه‌ی م. سجودی
ولایت فقیه، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
ولایت فقیه: حکومت اسلامی، روح‌الله خمینی، چاپ نهم
ویتنام: سقط انقلاب، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین
ویژه سوم خرداد، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
ویژه سوم خرداد 64، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی