کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
مجموعه اسناد دستگیری، محاکمه و اعدام تقی شهرام، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
ما صبر می‌کنیم!، (برای نوجوانان)، داریوش کارگر
ما و حزب توده ایران، جنبش توده‌ای‌های مبارز انفصالی
ما و دیدگاههای نو در جنبش چپ ایران، رحمان هاتفی (حیدر مهرگان)
ما و رهبران حزب توده، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
ما و قطعنامه 6 جریان و شخصیت سیاسی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
ما و وازدگان سیاسی، حزب توده ایران
مائوئیسم در ایران، سازمان انقلابی حزب توده ایران، سازمان رهایی‌بخش خلق‌های ایران، حزب رنجبران، محمود نادری
مائوئیسم و بازتاب آن در ایران، فرج‌الله میزانی (ف. م. جوانشیر)
مائوتسه دون و انقلاب چین، مقاله از رزم دانشجو، کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، کتاب اول ماتریالیسم دیالکتیک، امیر نیک‌آیین
ماتریالیسم دیالکتیک و ماتریالیسم تاریخی، کتاب دوم ماتریالیسم تاریخی، امیر نیک‌آیین
ماجرای "ایران گیت" و دردسر "راه کارگر"، چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
ماجرای فرار ارتشبد قره باغی
ماجرای مانیفست کمونیست، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
مادی نمره بیست، مریم سطوت
مارکس به زبان ساده، ریوس، ترجمه: پرویز آدرانی
مارکس، انگلس و لنین درباره دیکتاتوری پرولتاریا، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
مارکسیست - لنینیست ها و مشی چریکی، سیامک زعیم
مارکسیستها و مسئله زنان
مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی، بیژن جزنی
مارکسیسم و نقادی آن از جانب «چپ»، نقدی بر نظرات باب آواکیان، هرمز دامان
ماموریت در ایران، خاطرات سولیوان – آخرین سفیر آمریکا در ایران، ویلیام سولیوان
مانیفست کمونیست: هنوز هم واقعیت دارد، هنوز هم خطرناک است، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
مأموریت در تهران، خاطرات ژنرال هایزر، رابرت هایزر، ترجمه علی‌اکبر عبدالرشیدی
مأموریت مصادره یک ماشین، ضعیف‌ترین حلقه طرح اعدام انقلابی سه جاسوس آمریکائی، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
مباحث کنگره اول کومه‌له، پاییز 1357، ویراستاران: ملکه مصطفی سلطانی، ساعد وطن‌دوست، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
مباحثی دربارۀ جایگاه جنبش خلق کرد در انقلاب سراسری ایران، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اکثریت جناح چپ)
مبارزات دهقانی در ارومیه، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
مبارزات زحمتکشان خارج از محدوده، 1356، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
مبارزات کارگران در راه تشکیل حزب طبقۀ کارگر، دانشجویان پیشگام دانشگاه شیراز
مبارزه ایدئولوژیک یا تحریف حقایق، دانشجویان مبارز طرفدار آزادی طبقه کارگر
مبارزه با دیکتاتوری نظامیان در شیلی، جنبش چپ انقلابی شیلی (میر)، ترجمه س. بهزاد
مبارزه با سلطه امپریالیسم یا "انحصارطلبی"، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
مبارزه در راه جبهه ی واحد علیه فاشیسم، گئورگی دیمیترف و دیگران
مبارزه در لرستان؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران –لرستان
مبارزه سیاسی و مبارزه مسلحانه (بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر)، چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی‌بخش خلقهای ایران)
مبارزه طبقاتی، نورالدین کیانوری
مبارزه طبقاتی در چین، حزب کمونیست انقلابی آمریکا
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 1، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 2، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
مبارزه طبقاتی و ضد انقلاب بورژوازی در ایران، بخش 3، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
مبارزه کارگران در راه تشکیل حزب طبقه کارگر، پیشگام شیراز
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 1، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
مبارزه مسلحانه و اپورتونیست‌ها جلد 2، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
مبارزه مسلحانه هم استراتژی، هم تاکتیک، مسعود احمدزاده
مبارزه ملی و مبارزه طبقاتی، انتشارات اسماعیل شریف‌زاده
مبارزه و مقاومت دهقانان ایران، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
مبانی تئوریک ریویزیونیسم مدرن، سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
مبانی دیدگاه سیاسی – برنامه ای «شورای کار» پیرامون حاکمیت جمهوری اسلامی، دولت و انقلاب در ایران و پلاتفرم سیاست ائتلافی بلوک چپ کارگری