کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
کاج، قصه‌ای از ارتش ضدخلقی شاه، مصطفی راحمی
کار در جامعۀ سوسیالیستی، لنین، ترجمۀ ع. افق
کارت پستال، سازمان دانشجویان پیشگام، فروردین 1359
کارت پستالها، پیروز دوانی
کارگران ایران پیشتاز جنبش توده‌ای، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
کارگران پروژه‌ای، جمعی از کارگران پروژه‌ای جنوب
کارگران زن زیر سلطه ستم مضاعف، اشرف دهقانی اردیبهشت تا مرداد 89
کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق، حلد اول، عبدالله برهان
کارنامه حزب توده و راز سقوط مصدق، حلد دوم، عبدالله برهان
کارنامه خون، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
کارنامه سیاستهای توطئه‌گرانه و تجاوزکارانه امپریالیسم آمریکا و سوسیال امپریالیسم شوروی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
کالا، کار، سلسله مقالات آموزش اقتصاد برای کارگران، سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
کبوترهایی که در زندان بال می‌زدند، مینو همبلی
کتاب "جریکهای فدایی خلق" سند محومیت استبداد، هایده مغیثی
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 01
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 02
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 03
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 04
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 05
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 06
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 07
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 08
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 09
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 10
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 11
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 12
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 13
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 14
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 15
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 16
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 17
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 18
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 19
کتاب 20 جلدی اخبار کردستان، بهزاد خوشحالی، جلد 20
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 1، بخش 1
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 1، بخش 2
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 1، بخش 3
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 2
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 3
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 4
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 5
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 6
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 7
کتاب آبی، گزارشهای محرمانه وزارت امور خارجه انگلیس درباره انقلاب مشروطه ایران، احمد بشیری، جلد 8
کتاب چریکهای فدایی خلق، سند محکومیت استبداد، هایده مغیثی
کتاب زندان، ناصر مهاجر، جلد اول
کتاب زندان، ناصر مهاجر، جلد دوم
کتاب سازی با نام رفیق حمید اشرف، فریبرز سنجری
کتاب سیاه 67، اسناد نسل کشی کمونیست ها، انقلابیون و زندانیان سیاسی ایران، فهرست تکمیلی 4799 نفر از جانفشانان و جان باختگان 1367
کتاب سیاه و اطلاعاتی های سیاهکار، عباس هاشمی
کتاب سیاه، تیمور بختیار
کتاب کنگره، اسناد، مباحثات و طرح‌های پیشنهادی در نخستین کنگره سازمان فداییان خلق ایران-اکثریت
کتاب کودکان و نوجوانان – 3، قصه – شعر – مقاله – تحقیق – نقد و بررسی، علی‌اشرف درویشیان
کتاب مرتضی کیوان، به کوشش شاهرخ مسکوب
کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری، جلد 1، چاپ دوم
کتاب نارنجی، گزارش‌های سیاسی وزارت خارجۀ روسیه تزاری دربارۀ انقلاب مشروطه ایران، به کوشش احمد بشیری، جلد 2، چاپ اول
کتاب نقد، گردآورنده: بهروز آنام
کتابچه کشتار 1388
کتاب‌شناسی زندان، منیره برادران
کتابشناسی عمومی تاریخ سیاسی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی، دکتر علیرضا ازغندی