کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
- فهرست مطالب 19 بهمن تئوریک شماره 1، 2، 3، 4 و 7
- فهرست مطالب 19 بهمن در خدمت جبهه آزادیبخش ملی ایران شماره 1، بهمن 1350 تا شماره 8، آبان 1352
- فهرست مطالب الفبا، جلد اول، 24 شهریور 1352 تا جلد هفتم پائیز 1365 به کوشش غلامحسین ساعدی
- فهرست مطالب اندیشه، شماره‌های 1 تا 4
- فهرست مطالب انقلاب یولوندا، ادبی – سیاسی مجموعه، جلد 1، 1 آذر 1359 تا جلد 6، 15 بهمن 1359
- فهرست مطالب بولتن کنگره اول، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، شماره‌های 1، فروردین 1366 تا 15، خرداد 1368
- فهرست مطالب بولتن مباحثات، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره‌های 1 تا 8
- فهرست مطالب به پیش در راه نوسازی و وحدت جنبش کمونیستی، بولتن مباحثات و اتحاد طیف اقلیت فدایی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره‌های 1، مهر 1374 تا 5، مرداد 1376
- فهرست مطالب به پیش در راه وحدت، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت)، شماره‌های 1، خرداد 1368 تا 4، مرداد 1369
- فهرست مطالب پیام دانشجو، ارگان دانشجوئی سازمان چریکهای فدائی خلق شماره 1 تا 3
- فهرست مطالب پیام روستا، «سازمان چریکهای فدائی خلق» شاخه لرستان شماره 1 تا 3
- فهرست مطالب پیام نوین نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی شماره 9، 62 (1) و 108 (8)
- فهرست مطالب پیشگام، نشریه سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت) شماره‌های 6، اول دی 1364 تا 32، اسفند 1366
- فهرست مطالب تبلیغ مسلحانه (نشریه بحث درون‌سازمانی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران) شماره 2 و شماره 4
- فهرست مطالب تحلیل هفتگی، سازمان فدائیان خلق ایران – اکثریت شماره‌های 1 تا 30، سال 1361
- فهرست مطالب جهان، نشریه هوادار سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) در اروپا و آمریکا، شماره‌های 5، اردیبهشت 1361 تا 64، اسفند 1370
- فهرست مطالب دفترهای آسو، شماره‌های 1، آبان 1398 تا 6، فروردین 1399
- فهرست مطالب دوره اول نبرد خلق(بهمن 1352- خرداد 1355)، گردآوری و تنظیم: مهدی سامع
- فهرست مطالب راه سرخ، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه تبریز، شماره‌های 2، 5 و 8
- فهرست مطالب روزگار نو، اسماعیل پوروالی - علیرضا نوری‌زاده، دوره‌ی نو، شماره‌های 1، خرداد 1381 تا 12، تیر 1382
- فهرست مطالب ریگای گل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران- شاخه کردستان شماره‌های 1، آذر 1361 تا 49، بهمن 1365 و شماره 29، دور دوم، بهمن 1366
- فهرست مطالب سوسیالیزم و انقلاب، بولتن یحث سوسیالیستهای انقلابی، دور اول و دوم، شماره‌های 1 تا 4
- فهرست مطالب فصلنامۀ زن، نشریه سوسیالیست، فمینیست فارسی زبان، شماره 1 تا 11
- فهرست مطالب کار شماره‌های 1 تا 60
- فهرست مطالب کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اقلیت) شماره 61 تا 296
- فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره 297، دی 1375 تا شماره 701، شهریور 1394
- فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) شماره‌های 61 تا 150
- فهرست مطالب کار، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، دور دوم، شماره 1، اول اسفند 1362 تا شماره 83، اول بهمن 1369
- فهرست مطالب کارگران سوسیالیست، شماره‌های 13 تا 22
- فهرست مطالب کتاب دوشنبه، شماره‌های 30 تا 33
- فهرست مطالب کندوکاو، شماره‌های 1 دور اول تا 3 دور دوم
- فهرست مطالب گام اول، کوششی در راه پاسخگویی به سئوالات دانش‌آموزان، پیشگام کرج، شماره‌های 1 تا 3
- فهرست مطالب مجموعه اسناد نهضت آزادی ایران، جلد 1 تا 36، از سال 1340 تا سال 1384
- فهرست مطالب نبرد خلق، شماره 1، بهمن 1352 تا شماره 7، خرداد 1355
- فهرست مطالب نشریه سیاسی – خبری بسوی آزادی، سال 1357، شماره‌های 1 تا 3
- فهرست مطالب نشریه نقطه، شماره‌های 1 تا 9
- فهرست مطالب هفته‌نامۀ سوسیالیستی کارگر تریبون آزاد مردم زحمتکش، شماره‌های 1 تا 9
فاجعه اورامان - 1، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
فاشیسم، کابوس یا واقعیت، سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)
فتوای مرگبار: قتل عام زندانیان 1367 ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران
فدائیان خلق: از آرمانخواهی تا پول‌پوتیسم، جلال توکلیان
فرآیند تاریخی و روابط اجتماعی - تولیدی، محمدرضا زمانی
فراخوان سازمانیابی تشکل مستقل کارگری و اتحاد عمل تشکل‌های انقلابی، حجت برزگر
فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مسلحانه، مصاحبه با محمدتقی شهرام (1353)، اندیشه و پیکار
فرار، سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان
فرازهایی از هفتاد و شش سال سیر تکاملی دیدگاه‌ها و برنامه‌های حزب توده ایران
فرازی از هفت دهه سیر تکاملی نظرها و برنامه‌های حزب توده ایران
فراماسونری در ایران «از آغاز تا تشکیل لژ بیداری ایران»، محمود کتیرائی، چاپ دوم
فرقۀ جمهوری انقلابی ایران (گروه نخستین دکتر ارانی) و فرقۀ انقلابی ایران، اسنادی چند: 1307 – 1305، خسرو شاکری
فرماسیون‌های اقتصادی ماقبل سرمایه‌داری، کارل مارکس
فرمانروائی بریتانیا در هندوستان و...، کارل مارکس
فرهنگ ستیزی در دوران رضاشاه، به کوشش محمود دلفانی
فریاد یک معلم طغیانگر، نامه های زندان از فرزاد کمانگر، گردآوری جمال کمانگر و رضا کمانگر
فریادهای بند، فدایی خلق حسین صدرایی (اقدامی)
فریادی از کردستان، ترجمۀ محمد مرتضائی
فشرده تحقیقات و ارزیابی ما از فاجعه دردناک 4 بهمن، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
فلسطین، در جنگی که ماسک‌ها کنار زده شد، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
فمینیسم و روش‌شناسی، ساندرا هاردینگ، ترجمه: گروه ترجمه‌ی متون فمینیستی
فولاد آبدیده می‌شود، «گزارشی از مبارزه کارگران فاسترویلر – تهران جنوب» (صنایع فولاد اهواز)؛ سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – شاخه خوزستان
فهرست مطالب کار، ارگان سازمان فدائیان (اقلیت) شماره 61 تا شماره 701