کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
افسانه نفوذ، کنکاشی در یک رویداد از تاریخ فدایی، اصغر جیلو
"انقلاب مرحله‌ای" یا "انقلاب" در انقلاب، پاسخی به انتقادات سچفخا از نظرات سازمان وحدت کمونیستی، سازمان وحدت کمونیستی
اپورتونیسم واقعا موجود، همراه با اسناد کامل پلنوم چهارم حزب توده ایران، ناریا
اپوزیسیون بورژوایی در هراس از جنبش انقلابی کردستان، عبدالله مهتدی
اتحادیه کمونیستهای ایران، دیماه 1359
اتحادیه‌های کارگری و سه مقاله دیگر، از مجموعه آثار فریدریش انگلس (1)، برگردان: بیژن
احتضار امپراطوری دلار و توطئه‌های امپریالیستی امریکا، سازمان مجاهدین خلق ایران
احزاب سیاسی در مجلس سوم، منصوره اتحادیه (نظام مافی)
احکام گروه دکتر تقی ارانی، وزارت عدلیه
اختلاف نظر در یک تشکیلات کمونیستی چگونه منعکس میشود؟، هاشم – ح
اخلاق آنها و اخلاق ما، لئون تروتسکی
اخلال در وحدت در پوشش فریاد وحدت‌خواهی، و. ا. لنین
ادامه جنگ ایران و عراق بسود کسیت؟، فرهاد ایرانی
ادبیات پرولتری، و. ا. اولیانوف، مترجم: نصرت‌اله رئیسی
ادبیات چیست؟، جان بورخس ویلسون، ترجمه امیرپرویز پویان
ادبیات حزبی و (نظریات لنین دربارۀ ادبیات و هنر)، قسمت اول، ترجمه: مهدی سپهر
ادعانامه دادستانی رژیم اسلامی علیه چپ، سوسیالیسم و مارکسیسم، ایرج واحدی پور
ارتجاع چیست و مرتجع کیست، سازمان مجاهدین خلق ایران
ارتش عظیم زنان بمیدان میآید
ارزیابی از وضعیت کنونی، هسته اقلیت
ارزیابی خط‌مشی حزب تودۀ ایران در سالهای 1361 – 1357، پلنوم 19 کمیته مرکزی حزب توده ایران
ارزیابی مواضع «راه کارگر» بعد از تسخیر سفارت آمریکا، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
ارنستو چه‌گوارا، م. بنیامین
از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد 2
از بیراهه‌های راه، مجموعه‌ای از یادنگاشته‌ها، گفتگوها و مقالات عباس هاشمی، جلد 1
از جبهه نبرد فلسطین، ایرج سپهری
از جنبش فدایی تا تشکیلاتهای فدایی، علی فرمانده
از خلق ترکمن، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از دمکراسی، انضباط و وحدت سازمان تا به آخر پاسداری کنیم، صادق (فرخ نگهدار)
از دیدار خویشتن، احسان طبری
از رنج و رزم زنان ایران، رقیه دانشگری
از زندگی انقلابیون درس بگیریم، زندگینامه مجاهدین شهید: سعید محسن، مشکین‌فام، بدیع‌زادگان و...، سازمان مجاهدین خلق ایران
از زندگی من، پا به پای حزب تودۀ ایران، بخشی از خاطرات سیاسی – اجتماعی مهندس صادق انصاری (ا. برزگر)
از مقالات شاعر و نویسنده انقلابی شهید کبیر خسرو گلسرخی
از مقالات صمد بهرنگی
از میان ریگ‌ها و الماس‌ها، ترانه‌های خوابگونه، احسان طبری
اساسنامه اتحاد مبارزان کمونیست
اساسنامه چریکهای فدائی خلق ایران (ارتش رهائیبخش خلقهای ایران)
اساسنامه حزب ایران
اساسنامه، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اساسنامه موقت سازمان جوانان فدایی خلق ایران (اکثریت)، اردیبهشت 1361
اساسنامه موقت سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، مرداد 1360
اساسنامه و برنامه تشکیلات دمکراتیک زنان ایران
اساسنامه‌های پیشنهادی، سازمان فدائیان (اقلیت)
اساسنامۀ حزب تودۀ ایران
استالین و نخستین تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا، ک – دانشیان
استالینیزم و بلشویزم، دربارۀ ریشه های تاریخی و تئوریک بین الملل چهارم، لئون تروتسکی
استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
استبداد - دیکتاتوری و دمکراسی - دیکتاتوری، حجت برزگر
استبداد، دمکراسی و نهضت ملی در ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان