کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
شاخ آفریقا: آوردگاه امپریالیستی، اتحادیه کمونیستهای ایران (سربداران) - کمیته کردستان
شبه تئوری سه دنیا ضد مارکسیستی است، حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران
شراره های آفتاب، مجموعه ترانه سرودهای زندان و ترانه سرودهای رزمنده، سازمان پیشگام
شرارۀ مغرور، مجموعۀ 29 قصۀ مینی‌مالیستی (داستان کوچک)، احسان طبری، گردآوری، ویرایش و بازنشر: امید
شرایط کنونی و وظایف ما، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
شرح حمله به پایگاه واقع در خیابان شارق روز یکشنبه 26 اردیبهشت 1355، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شرح درگیری پایگاه مریم‌شاهی تیرماه 1355، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شرح درگیری تهران‌نو (یکشنبه 26 اردیبهشت 1355)، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شرح درگیری در خیابان شهناز 28 آذر 1355، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شرح درگیری کوی زیبا 8 خرداد 1355، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شرح کامل جریان جلسه محاکمه بقائی در بهداری زندان شهربانی، ضمیمه روزنامه الهام، اکبر مرادی
شرح مختصری از دلایل استعفای رفیق اکبر شاندرمنی، حزب توده ایران
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد اول
شصت سال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفتگو با سرهنگ غلامرضا نجاتی، جلد دوم
شصت سال صبوری و شکوری، 118 روز در نوفل لوشاتو، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد سوم
شصت سال صبوری و شکوری، از تولد تا هجرت، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد اول
شصت سال صبوری و شکوری، هجده سال در غربت: 1339 - 1357، خاطرات دکتر ابراهیم یزدی، جلد دوم
شعارهای وحدت، دو مقاله درباره وحدت، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
شعر امروز ایران و مسائل آن، گفت‌وکوی سیاوش کسرایی و احسان طبری و چند پی‌افزوده (شامل مشاعره دو شاعر و چند مقاله نظری به خامه طبری...)، در گرامی‌داشت خجسته زادروز طبری (19 بهمن) و کسرایی (5 اسفند)، گردآورندگان: امید سحر، هاتف رحمانی، بهروز مطلب‌زاده
شعر برای بیداری، غلامحسین متین
شغالشاه، قصه برای کودکان و نوجوانان، احسان طبری
شکاف‌های نظم جدید جهانی، ناصر پیشرو
شکست احزاب سیاسی در انتخابات دورۀ چهاردهم، پیشه‌وری کیست؟؟ نتیجۀ واقعۀ آذربایجان چیست؟؟، فدائی علوی
شکست، آلکساندر فادیف، ترجمه رضا شلتوکی
شکل گیری چریکهای فدائی خلق و نقد تاریخ جعلی، اشرف دهقانی
شکنجه و تیرباران افسران آزادیخواه، محمدحسین معزی
شکنجه و کشتار میهن‌پرستان در جمهوری اسلامی، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
شکنجه‌های رضاخان قلدر، یادداشتهای زندان، ا. آهن (احسان طبری)
شمایی از پروسه تکوین نظرات چریکهای فدایی خلق ایران، چریکهای فدایی خلق ایران - اشرف دهقانی
شناخت "متدلوژی"، بخش 1، سازمان مجاهدین خلق ایران
شناخت سازمان‌های چپ در ایران، جلد 2، سازمان انقلابیون کمونیست – اتحادیه کمونیست‌های ایران (سربداران) – حزب کمونیست ایران (م.ل.م)
شناخت و بررسی شیوه‌ها و قانونمندی‌های مبارزه ضدامپریالیستی، سازمان مجاهدین خلق ایران
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی، جلد 1
شنود اشباح، مروری بر کارنامه مجاهدین انقلاب اسلامی، رضا گلپور چمرکوهی، جلد 2
شوراها و نیروهای مترقی، سازمان اتحاد چپ
شورای بیکاران در سن پطرزبورگ "1906"، سرگئی مالی شف
شورش نه، قدمهای سنجیده در راه انقلاب، پاسخ سازمان چریکهای فدایی خلق به کتاب "انقلاب"، حمید مؤمنی
شورشیان آرمانخواه، ناکامی چپ در ایران، مازیار بهروز، چاپ اول
شوروی امپریالیسم نوخاسته، سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
شوروی کنونی: یک کشور سرمایه داری و امپریالیستی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، 1320-1285، جلیل محمودی و ناصر سعیدی
شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، حزب توده ایران، بخش اول
شهیدان توده‌ای از مرداد 1361 تا مهرماه 1367، حزب توده ایران، بخش دوم
شهیدان توده‌ای از مهر 1320 تا مرداد 1361، گردآوری رحیم نامور، هوشنگ حصاری، ژاله نوتاش
شیوه‌های شکنجه در جمهوری اسلامی ایران، محمود خلیلی