کتاب‌ها و مقاله‌ها براساس حروف الفبا
"راه کارگر" چه می‌گوید؟، جمعی از مسوولین، اعضاء، سمپاتها و هواداران "راه کارگر"، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
راز بیلیون دلار، سازمان مجاهدین خلق ایران
راه "کارگر" در راه «توده»
راه رشد غیرسرمایه‌داری، حزب توده و رهبران سازمان فدایی-اکثریت، سازمان کارگران انقلابی ایران – راه کارگر
راه کارگر بدون وظیفه، مصطفی مدنی
راه کارگر زیر پرچم دروغین دمکراسی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
رجال عصر پهلوی، سیدحسن تقی‌زاده به روایت ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات
رژیم می‌خواهد حافظه تاریخی مردم را پاک و به شیوه مطلوب خود بسازد، گفتگوی اصغر ایزدی با رادیو همبستگی
رساله تحلیلی ما، 1361، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
رساله سازمان شیکاگو برای ارائه به سمینار پیش کنگره سازمان آمریکا، کنگره 23، 20 اوت 1975، سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا
رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی ایران، حمید مؤمنی
رشد اندیشه ها، دکتر ج. بلاک هام، ترجمه امیرپرویز پویان، نسخه تایپی
رشد اندیشه‌ها، دکتر ج. بلاک هام، ترجمه امیرپرویز پویان، نسخه چاپی
رشد سرطانی انتگراسیون اسلامی، انتشارات سهند
رضاشاه پهلوی در ترکیه به روایت اسناد تاریخی، ترجمه و تحقیق علی‌اصغر حقدار
رضاشاه کبیر بقلم اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر در کتاب مردان خودساخته، زیر نظر ا. خواجه‌نوری، چاپ دوم
رضاشاه و بریتانیا براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، دکتر محمدقلی مجد، ترجمه مصطفی امیری
رضاشاه، دکتر صادق زیباکلام
رکود سرمایه‌داری، ناصر پیشرو
روابط امنیتی - اطلاعاتی ایران و اسرائیل، رضا زارع
روابط برون مرزی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران تا بهمن 1357، حیدر تبریزی
روابط خارجی ایران در سال 1346، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1349، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1350، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1351، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روابط خارجی ایران در سال 1353، روابط خارجی ایران، گزارش سالیانه وزارت امور خارجه
روانشناسی شکنجه، بحثی پیرامون ارشاد و تواب‌سازی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، منیره برادران
روحانیت، پیدایش، رشد، تشکیلات و تضادهای درونی؛ سید مهدی
روزهای سپری شده من، گنجعلی صباحی، ترجمه بهروز مطلب‌زاده
روستا و انقلاب سفید، بررسی شرایط انقلابی روستاهای ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران
روش زیست اجتماعی، قانون اساسی پادشاهی، ساگنیان
روش زیست اجتماعی، قانون اساسی جمهوری، ساگنیان
روی مدودف در "دادگاه تاریخ"، بی. آیکو
رویداد سیاهکل "نابالغی خودخواسته"، بخش 1، جمشید طاهری‌پور
رویداد سیاهکل "نابالغی خودخواسته"، بخش 2، جمشید طاهری‌پور
رویداد سیاهکل "نابالغی خودخواسته"، بخش 3، جمشید طاهری‌پور
رویداد سیاهکل "نابالغی خودخواسته"، بخش 4، جمشید طاهری‌پور
رهایی زنان امر کارگران است، کومه له، کمیته تشکیلات مخفی، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
رهبر افسانه ای چریکها، علی ستاری
ریشه های اقتصادی – سیاسی بحران مسکن، سازمان مجاهدین خلق ایران
ریشه های ایدئولوژیک تروریسم ولایت فقیه و اسناد میکونوس، پرویز دستمالچی
ریشه‌های انقلاب ایران، نیکی آر. کدی، ترجمه دکتر عبدالرحیم گواهی
ریشه‌های طبقاتی سوسیال رفرمیسم حزب توده، سازمان فدائیان (اقلیت)