اعلامیه به ترتیب الفبا
"مادر لطفی" درگذشت!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
ما از تمام پویندگان راه آزادی و از مدافعان حقوق بشر و حقوق کودکان درخواست یاری و کمک دارم، جمعی از اعضا و هواداران مجاهدین خلق ایران – پاریس
ما بهمراه خلق دلیرمان خواستاریم، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
ما و شرکت مستقیم مارکسیست – لنینیست ها در انتخابات، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر
مبارزه خود علیه استبداد دینی را گسترش دهیم
متحدالمآل درباره زبان ترکی، رئیس معارف و اوقاف ایالت غربی آذربایجان تقی رهبر
مجلس خبرگان هرچه کرده خلاف آزادی و استقلال است...، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
مجموعه اعلامیه ها و موضعگیریهای مجاهدین خلق ایران، جلد 1، از 21 دی 1357 تا 18 تبر 1358
مجموعه اعلامیه ها و موضعگیریهای مجاهدین خلق ایران، جلد 2، از 18 تیر 1358 تا 15 دی 1358
مجموعه اعلامیه ها و موضعگیریهای مجاهدین خلق ایران، جلد 3، از 15 دی 1358 تا 4 خرداد 1359
محاکمه تقی شهرام 1، گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر
محاکمه تقی شهرام 2، گروه نبرد برای رهایی طبقه کارگر
مرتجعین جنایتکار حاکم بر ایران، یکبار دیگر تظاهرات برحق مردم بپاخاستۀ میهنمان را به خاک و خون کشیدند، هواداران مجاهدین خلق ایران – امریکا و کانادا
مرده باد متفقین، صلیب شکسته
مسئولیت مرگ سعیدی سیرجانی با رژیم اسلامی است، جنبش روشنفکری ایران
مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی – مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
منتخبی از اعلامیه های اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران، 1366 تا 1370، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
مهار فساد سیستماتیک، نیازمند تغییرات بنیادین سیاسی، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
مهدی علوی شوشتری جاودانه شد، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران