اعلامیه به ترتیب الفبا
قاتلان امروز، تشییع کنندگانند!، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
قانون اساسی دست پخت خبرگان، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
قتل سعیدی سیرجانی پاسخ ارتجاع حاکم به نامه اعتراضی نویسندگان در داخل ایران، هواداران مجاهدین خلق ایران – سوئد
قتل و کشتار مردم بیگناه و تحت ستم ایران را، حکومت ملایان جنایتکار با مصوبه ای جنبه قانونی میدهند، هواداران مجاهدین خلق ایران – امریکا و کانادا
قرارداد نواستعماری سوسیال امپریالیسم شوروی، سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
قطعنامه پلنوم هحدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران پیرامون تدوین برنامۀ جدید حزب تودۀ ایران
قطعنامه تسکیلات حزب توده ایران – باکو جهت برون رفت از بحران سیاسی – سازمانی حزب، خطاب به هیئت سیاسی، اعضای کمیته مرکزی و سازمان‌های حزبی
قطعنامه دربارۀ گروه فراکسیونی، پلنوم 19 کمیته مرکزی حزب توده ایران
قطعنامۀ پلنوم هحدهم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درباره وضع جهان، ایران و وظایف حزب در مرحله کنونی