اعلامیه به ترتیب الفبا
1 می روز کارگران و زحمتکشان ایران و جهان، 2012، حزب سوسیال دمکرات ایران
اخطاریه، نخست‌وزیر احمد قوام
ارواح شهدای آزادی نگرانند، هنوز دست صدرالشراف از خون رشیدترین فرزندان این کشور رنگین است، حزب میهن – کمیته گیلان
از ادعانامه اسماعیل بخشی علیه شکنجه، حمایت می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
از اعلام موجودیت "همبستگی برای آزادی و برابری در ایران" استقبال می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
از تحصن معلمان پشتیبانی می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
از خواست به حق رانندگان کامیون پشتیبانی می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
از کوهستان آند گرفته تا هیمالایا، تنها ره رهایی جنگ خلق است، جنبش انقلابی انترناسیونالیسیتی
استقرار دموکراسی در کشور، مستلزم تأمین برابرحقوقی زنان و مردان است!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اسناد و اعلامیه‌های حزب تودۀ ایران، بخش اول (از شهریور 1357 تا پایان اسفند 1358)
اطلاعیه بوروی کمیته مرکزی حزب توده ایران 9 اسفتند 1344
اطلاعیه پایانی نشست نیروها و فعالین کمونیست و چپ
اطلاعیه جبهه ملی ایران درباره رفتن دکتر کریم سنجابی به کاخ نیاوران
اطلاعیه حزب توده ایران 18 بهمن 1361
اطلاعیه دبیر خانۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درباره پلنوم پانزدهم حزب
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، برگزاری کنفرانس ملی حزب توده ایران، 1365
اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، درباره تصمیمات پلنوم نوزدهم
اطلاعیه در مورد برگزاری نخستین نشست حضوری شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اطلاعیه در مورد توطئۀ دستگیری رفیق محسن فاضل، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
اطلاعیه شماره 14 دبیرخانه کومه‌له، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
اطلاعیه شماره 6 شورای عالی درباره 4 بهمن 1364، سازمان فدائیان (اقلیت)
اطلاعیه مطبوعاتی پیرامون: بنیانگذاری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اطلاعیه، تعرض به نیروهای رژیم، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
اطلاعیه: حمله به دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
اطلاعیۀ کومه‌له خطاب به خائنین اکثریتی و توده‌ای در کرستان، سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران - کومه له
اطلاعیۀ هیأت سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران دربارۀ برگزاری هجدهمین پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران
اعدام تقی شهرام، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه كارگر
اعدام سه هموطن کرد و حمله موشکی به مقر احزاب کردی را محکوم می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اعدام کودتاگران، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
اعلام پشتیبانی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) از اعتصاب عمومی در کردستان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اعلام سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی موجب تنش بیشتر و افزایش خطر جنگ در منطقه است!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
اعلامیه جبهه ملی، خرداد 1360
اعلامیه حزب توده ایران (واحد برلین) 24 فروردین 1355
اعلامیه حزب توده ایران مهر 1361
اعلامیه حزب زحمتکشان ملت ایران (نیروی سوم)
اعلامیه دکتر جهانشاهلو مسئول فداییان فرقه دمکرات آذربایجان درباره مقابله با ذوالفقاری
اعلامیه سازمان جریکهای فدایی خلق ایران دررابطه با درگیری‌های اخیر با مزدوران رژیم شاه
اعلامیه سازمان مارکسیستی – لنینیستی توفان، سپاهیان دانش، بهداشت، ترویج، ...
اعلامیه شماره 1، منتخبی از اسناد ده سال پویندگی و تکامل، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
اعلامیه شماره 2 جامعه مطبوعات ملی یزد
اعلامیه شورای متحده مرکزی اتحادیه های کارگران و زحمتکشان ایران درباره نفاق‌افکنی‌های مزدوران امپریالیسم و پلیس
اعلامیه فرمانداری نظامی، سپهبد احمدی
اعلامیه کمیته برون مرزی حزب توده ایران – 12 تیر 1362
اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران 20 اسفند 1363
اعلامیه ها و بیانیه های کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران، متن فارسی
اعلامیه ها و بیانیه های کمیتۀ ایرانی مبارزه با تروریسم جمهوری اسلامی ایران، متن فرانسه
اعلامیه، اشغال نظامی سه جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سازمان انقلابیون کمونیست (م.ل)
اعلامیه‌ها و برخی مقالات حزب تودۀ ایران از خرداد 1388 تا پایان اسفند 1388
اعلامیۀ کمیتۀ مرکزی حزب تودۀ ایران درباره سیاست دولت ریگان، پلنوم 18
اعلامیۀ هیئت مرکزی سازمان توفان دربارۀ دار و دستۀ کمیتۀ مرکزی، سازمان مارکسیستی - لنینیستی توفان
اقدام حزب سوسیالیست کردستان را به شدت مجکوم می کنیم، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
اکنون نوبت آمریکاست، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
امروز 100 ضد انقلاب اعدام شدند...، رزمندگان آزادی طبقه کارگر
امواج مقاومت عادلانه و ضرورت انقلابی آگاهانه، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
انتخاب یک خادم امتحان پس داده، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
انتخابات دورۀ هفدهم و طبقه کارگر ایران، ضمیمه روزنامه ظفر ارگان شورای متحده مرکزی
انتخابات ریاست جمهوری در پرتو انصراف کاندیدای سازمان مجاهدین خلق، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
انتقال سفارت امریکا به اورشلیم و کشتار مردم فلسطین را محکوم می‌کنیم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
انفجار مقر گارد دانشگاه صنعتی، مجاهدین خلق ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران
اول ماه مه 1369، زنده باد انقلاب، اتحادیه کمونیستهای ایران - سربداران
اول ماه مه روز بین المللی کارگران، اتحادیه مارکسیستها
اول ماه مه، روز جهانی کارگران را گرامی می‌داریم!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)
ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است!، حزب چپ ایران (فدائیان خلق)